INNEHÅLL

Information och bestämmelser

Köpa/Sälja/Överta stuga

Att Bygga i Bruna

Ordningsregler för den som bygger

RÅD TILL MEDLEMMAR

Information och bestämmelser

På anslagstavlorna sätter vi upp aktuell information om talko, fester m.m. samt sådana styrelsebeslut som alla kan ha intresse av.

Sommarbladet delas ut i början av sommaren och innehåller aktuell information om evenemang, avgifter och kontaktpersoner.

Rubriken Från A till Ö här på hemsidan innehåller allt möjligt som är bra att veta. Se Info

Ytterligare information finns på den här webbsidan www.brunakarr.fi 

Mer om vilka regler som gäller för livet i Brunakärr:

Föreningens stadgar, byggregler och ordningsregler

Arrendeavtalet mellan kolonisten och föreningen (under Endast medlemmar)

Helsingfors stads broschyr ”Gemensamma spelregler för koloniträdgårdarna”

Helsingfors stads bestämmelser som gäller koloniträdgårdarna

Föreningens uppgifter och ansvar bestäms i avtal med Helsingfors stads byggnadsverk.

 

Har du frågor? Vänd dig till styrelsen!

Allt det praktiska som har med livet i Brunakärr att göra – underhåll av området och föreningens byggnader, vatten, avfall, roskis, flisning, komposterna, sand och mull, talko med mera – sköts av styrelsen och frivilliga. I alla sådana frågor skall du vända dig till Styrelsen

Styrelsens ordförande  tfn 0440 240044 .Styrelsen ansvarar för styrelsearbetet, kontakter med regionföreningen, förbundet och myndigheterna. Också allt som har att göra med tillbyggnad och ändringar av stugor samt försäljning/köp av stuga går via styrelsen.

Styrelsens e-post: bruna.styrelse@gmail.com

Hemsidan: www.brunakarr.fi

Post till styrelsen kan också sättas i styrelsens postlåda på Storstugans bakvägg.

KÖPA, SÄLJA OCH ÖVERTA STUGA

 

Till dej som drömmer om en kolonistuga i Brunakärr: 3-5 stugor brukar säljas varje år, eller övergå till nya ägare genom arv. Ibland, men sällan, sätter säljaren in en annons i tidningen eller på nätet. Ofta går stugan till bekant eller bekants bekant. Om du vill köpa en stuga: gå omkring på området under säsongen, hör dej för. Eller sätt upp en lapp ”Önskas köpa” på anslagstavlan vid Naguvägens port (porten är öppen dagtid 1.5. – 31.9.). Eller skriv en förfrågan i vår gästbok på hemsidan. Väntelista har vi inte, inte heller förmedlar vi stugor. Trägen vinner, med lite tur!

ATT KÖPA STUGA

Enligt stadgarna §11 får överlåtelse av lott ske först efter det styrelsen godkänt köparen som medlem i föreningen. Köparen bör vara mantalsskriven och ha fast adress i Helsingfors och får inte vara ägare till en annan kolonistuga.

Säljaren ska underrätta köparen om alla avgifter: inskrivnings-, arrende-, medlems- el-, och talkoavgift, eventuella andra avgifter, tex. renoveringsinsamlingsavgiften.

Säljaren skall också underrätta köparen om att föreningens språk är svenska. All information, all kommunikation och allt program går på svenska.

När säljaren och köparen har kommit överens om köpet:

- köparen skaffar ett intyg från magistraten att han/hon är skriven och fast bosatt i Helsingfors och ger den till styrelsen tillsammans med en fritt formulerad ansökan till styrelsen om att få bli antagen som ny medlem
- styrelsen behandlar ansökan på ett beslutsfört styrelsemöte
- köparen godkänns som ny medlem om kriterierna ovan uppfylls
- köpet görs upp; köparen och säljaren samt två vittnen undertecknar köpeavtalet. - Köpeavtalstext hittas med linken nedan eller fås vid behov av ordf. Tre exemplar av köpebrevet behövs (säljaren, köparen, föreningens arkiv)
- ordförande fyller tillsammans med köparen i arrendeavtalet (underteckn av ordf, köparen, två vittnen) Två exemplar behövs, ett för köparen, ett för föreningens arkiv. Förhoppningsvis finns det gamla arrendekontraktet kvar och kan uppdateras.
- ordförande fyller tillsammans med köparen i tilläggsbladet om det gamla arrendekontraktet finns kvar, och detta arkiveras (underteckn av ordf, köparen, två vittnen)
- köparen får en kopia av stadgarna, reglerna, sista infobladet, talkolappen mm. aktuell info

Köparen skall betala överlåtelseskatt och ev. fastighetsskatt enligt skattemyndigheternas direktiv. Nytt fr.o.m. hösten 2012 är, att i köpebrevet bör stugans pris definieras skilt, köpesumman innefattar ju förutom stugan även lösöret, planteringarna och arrenderätten. Säljaren bestämmer stugans andel av försäljningspriset och skattemyndigheterna beräknar överlåtelseskatten på detta, eller kräver tilläggsutredningar om de anser att stugans pris är felaktigt bedömd. Inga klara direktiv har givits för hur stugans pris bedöms, stugans ålder, skick och storlek avgör. Det kan vara skäl att bifoga fotografier av stugan när köparen anmäler köpet till skattemyndigheterna för uträknandet av överlåtelseskatten.

ATT ÖVERTA ELLER ÄRVA STUGA

Om du ärver eller får en stuga och motsvarar kriterierna (dvs du är fast bosatt och skriven i Helsingfors, inte innehavare av en annan kolonistuga), ska du i vanlig ordning ansöka om medlemsskap av styrelsen, betala din inskrivningsavgift och underteckna arrendekontraktet tillsammans med ordföranden samt kontakta skattemyndigheterna om eventuell beskattning.

Blanketter tillhörande köp, försäljning/ arv av stuga finns under Endast för medlemmar-delarna.

ATT BYGGA I BRUNA

ATT BEAKTA OM DU TÄNKER BYGGA

Först skall du ha ansökningsblanketten och en situationsplan för lotten. Ansökningsblanketten finns på hemsidan, situationsplanen får du av styrelsen.

Situationsplanens skala är 1:200 vilket betyder att 1cm = 2 meter (½cm =1m). Situationsplanen är uppgjord på basen av det kartmaterial och grundkarta som staden har till sitt förfogande. På situationsplanen syns byggnadsytor som en prickstreckad rektangel runt huset.

Vill du ha en karta med större skala, kan du på Fastighetsverkets mätavdelning (Viborgsgatan 2) få en med skala 1:100 för 10€. Den ersätter dock inte situationsplanen.

Uppdatera situationsplanen först med eventuella byggnader och konstruktioner som inte finns inritade.

Kom ihåg att inga andra konstruktioner får bli för dominerande, stugan skall förbli den dominerande konstruktionen.

Se byggnadsanvisningarna om vad ni får bygga och var det får placeras.

Låna ritningar av föreningen, välj en ritning. Rita sen in på situationsplanen den stuga/konstruktion/annat ni har tänkt bygga eller markera vad ni har tänkt reparera. Skriv stugtypens namn och också material och färgval.

När ni har situationsplanen klar måste alla grannar höras.  De skall skriva in sina underskrifter på situationsplanen eller dess baksida.

När alla papper är i ordning skicka dem till byggnadskommittén. Efter att byggnadskommittén har sagt sitt kan styrelsen besluta i ärendet.

Om kamin skall det stå skilt på ansökan. Dessutom blir det extra lov och syner med kamin.

När ansökan är godkänd kan ritningen lösas ut. Priset för en ritnign hittar du på prislistan.

Ett skriftligt kontrakt med byggaren rekommenderas som säkerhet. Och det är bra att kolla att företaget faktiskt finns och har skött sina betalningar. För stugbygge krävs en arbetsbeskrivning (työmaaselostus). En del bygger kanske själva eller ordnar talko el. dyl.

Föreningen håller syner och kontrollerar att planerna följs. Kontrollmätningar görs under bygget. Se bygganvisningarna. Kontrollmätningarna betalas enligt föreningens prislista. Den som utför mätningarna bör vara godkänd av föreningen.

Om en utomstående byggare anlitas kan han lösa ut en nyckel av styrelsen och lämna den tillbaka när bygget är klart. Styrelsen bör också veta byggarens namn och ha dens kontaktuppgifter. Byggaren bör skriva på att han tagit del av anvisningarna och vet vad de innebär, vad man får och inte får göra.

ORDNINGSREGLER FÖR DEN SOM BYGGER 

 

I vår koloniträdgård är det inte alltid lätt att renovera, riva eller bygga så att man inte stör grannarna. Här är några regler som skall följas:

 

Områdets ordningsregler skall följas. Har du dem inte, kontakta styrelsen.

 

Dina byggplaner kräver föreningens godkännande. Läs i Bygganvisningarna det som gäller ditt byggprojekt och kolla också Byggnadsverkets Siirtolapuutarhoissa rakentaminen, en länk finns på vår hemsida.

 

Större nybyggen och ombyggen skall helst ske utanför sommarsäsongen, dvs mellan 1.9.-31.5. Om det inte är möjligt, får byggena förverkligas också mellan 1.6.- torsdag före midsommar eller 15.7-31.8. mellan kl. 10,00-16,00. Målnings- och andra arbeten som inte stör omgivningen får göras under hela sommaren. Byggverksamhet under sommaren bör anmälas till styrelsen med angivande av planerade arbetstider enligt ordningsreglerna.

Förvarna grannarna i god tid om din tidtabell och de störningar ditt bygge kan ge upphov till. Även biltrafik och leverans av material kan vara störande.

Beakta grannarnas behov av lugn och ro, speciellt vid veckoslut och helger.

Material som grus, virke mm. får levereras till Socialbyggnadsbacken vid Pargasvägens port, men kontakta alltid först styrelsen om tidtabellen, så att det inte blir kaos. Materialet skall genast transporteras till din egen lott. Allt material; virke, maskiner, bråte från rivning mm. skall förvaras på den egna lotten. Beakta det när du planerar ditt bygge.

Man får köra upp med bil till Storstugan för att avlämna material, men får inte parkera där. Huvudportens och den egna vägens bredd ställer gränser för transportens storlek. Materialet skall genast föras till den egna lotten.

På övriga vägar och stigar får man inte köra med bil ens för att leverera material. Vägarna är smala och vägkanterna håller inte.

Stugägaren ansvarar för eventuella skador som leveranser, entreprenörer mm åstadkommer på det gemensamma området eller på lotterna. Den som eventuellt kör sönder gräsmatta eller vägkanter måste snarast möjligt ställa i ordning efter sig.

Bilar och släpvagnar får inte parkeras någonstans på området. Också entreprenören måste lämna sin bil utanför vårt område. På området gäller stadens parkeringsregler för parker.

Byggnadsavfallet får inte föras till sophuset eller dumpas annanstans på området. Byggaren skall själv transportera bort det. Sätt en lapp på anslagstavlan om det blir över användbart virke och annat som någon kan ha intresse av.

Huvudporten vid Naguvägen hålls låst dygnet runt vintertid, och om nätterna sommartid. Om du lånar portnyckeln till någon icke-medlem, så betona att den inte får kopieras, och se till att du får den tillbaka när bygget är färdigt. Av säkerhetsskäl är portnyckeln till endast för medlemmarna.

Entreprenörens och leverantörernas aktiviteter på området är på stugägarens ansvar. Informera dem som arbetar för dig om dessa ordningsregler, som bör följas.