Guide till köpare av kolonistuga

 

 

 Anslagstavlan (tidigare Info)

INFO OCH DISKUSSION tisdag 2.7 kl. 17.30 för medlemmarna på storstugan. Ingen föreläsning eller särskilt tema. Välkomna!

FÖRSLAGET TILL NYA STADGAR presenteras för medlemmarna  i två delar. De första punkterna (1-6) presenteras och diskuteras tisdag 18.6 kl. 19 (efter talkot) och resten lördag 29.6. kl. 15 på Storstugan. Presentationen  är uppdelad i två delar för att vara mera hanterlig så vi hinner diskutera punkterna. Förslaget har delats till alla postlådor på området 15.6. (som postilojonen hittade). Sedan tidigare finns förslaget på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/ på huvudanslagstavlan, på Facebook-sidan och i gruppen, men också i mappen på verandan.  De gamla stadgarna hittar du här https://brunakarr.fi/forvaltning/

Välkomna!

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR ordnas söndag 7.7. kl 12-17. Också cafét på Storstugan och loppisen är öppen. Läs mer på oppnatradgardar.fi
Lotterna som är öppna för besökarna kan anmäla sig till listan på huvudanslagstavlan eller direkt till Maylis (58).

JAZZPICKNICK lördag 6.7. kl. 14-16 med Eije Oscarssons with Friends håller i gång vid Storstugan. Lopptorg på storstugan. Ta med egen picknickkorg (ingen servering).  Korvgrillen är varm ifall du tar med egen korv.

Bänkar finns, men du kan också slå dig ner på gräsmattan, dansa till musiken och fynda på vårt loppis. Ingen inträdesavgift. Var och en städar upp efter sig!

Jazzpickcink i Brunakärr koloniträdgård 6.7.2019

DOFTANDE KRYDDVÄXTER OCH  FINA  PLANTOR! Trädgårdsmästare Rosmariini kommer lö 8.6.2019 kl 15. Välkommen till bastubacken!

FÖRSÄLJNING AV PLANTOR på Bastubacken 8.6 kl. 15.

VI HAR BIN I KOLONIN. Om de börjar svärma en varm sommardag (t.ex. på ett träd eller en husvägg) ring Markku 050 412 5119! Han kommer och tar bort dem.
Tambin sticker bara om de känner sig hotade. Låt dem bo och leva i fred.

FLAKAN kommer lördag 25.5 kl 13.30-15.45.  Flakavakten kollar att lassen endast innehåller tillåtna saker. Tillåtet är löv, gräs, häckar, textilier, möbler, metall i mindre bitar, möbler. Hit hör inte: byggmaterial, glas, fönster, hushållsapparater/elektronik, farligt avfall (t.ex. batterier, målfärg), impregnerat trä, bildäck. 8 euro/skottkärra faktureras senare.
Du kan ha loppis på din lott tidigare samma dag. Anmälningslista på huvudanslagstavlan.

DEPÅGRUPPEN har träffat representanter från HST i april. Läs mer

SVARA PÅ TEMAENKÄTEN (teemakysely) senast 18.5 ni som fått den. > Tack för alla svar!

GUIDE FÖR KÖPARE AV KOLONISTUGA har publicerats på finska på Koloniträdgårdsförbundets (SSPL) hemsida (pdf).Brunakärr ktf publicerar ett sammandrag som anpassats till den egna koloniträdgården på svenska inom kort.

PORTEN VID NAGUVÄGEN ÄR ÖPPEN KL 7-21 under sommarmånaderna.

FLAGGHISSNING lördag 4.5. kl. 11. Servering.

SEMINARIET OM INVASIVA VÄXTER 9.4. : på Helsingfors universitets Vetenskapshörna finns som videopptagning.

ÅRSMÖTETS BESLUT  23.3.2019:

  • Kristina Virtanen fortsätter år 2019 som föreningens ordförande.
  • Styrelsen består år 2019 av följande medlemmar (4 nya): Kaj Wikholm (viceordförande), Stefan Busck-Nielsen (18, återvald), Anneli Holmberg  (88, ny),  Gurli Koskinen (83, husmor), Marianne Qvickström (104),  Sauli Suominen (101, ny), Tylle Väisänen (23, återvald, vicehusmor), Kristian Wahlbeck (63, ny). Suppleanter: Lempi Virkki (50, ny), Tua Kyrklund-Tamminen (103, sekreterare).
    Helena Lönnqvist (87) fortsätter som kassör utanför styrelsen.
  • Avgifterna år 2019 är de samma som år 2018, men den övre åldersgränsen för talkoplikt höjdes till 80 år: För 70–80 åringar är talkoplikten 4 timmar per säsong eller alternativt en talkoavgift på 15 € per timme. Styrelsen kan på ansökan bevilja befrielse från talkoplikt på basis av sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga oberoende av medlemmens ålder.

ÅRSMÖTE. Brunakärr koloniträdgårdsförening rf sammankallar till årsmöte lördag 23.3.2019 kl. 14 på Marthas Hemvrå, Simonsga- Mtan 12 A 5. Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering. Välkommen!

Före årsmötet:
-
Observera att rösträtt på mötet förutsätter att den egentliga medlemmen har betalt alla avgifter för år 2018.
Exempelvis har många missat räkningen till renoveringsfonden som har skickats per e-post 27.11.2018.  Betalningarna hinner ännu torsdag 21.3.2019. Sena betalare ska ta kvitto med till mötet. I oklara situationer meddela genast bruna.styrelse(ät)gmail.com.
- Kandidater till styrelsen kan anmäla sig till bruna.styrelse(ät)gmail.com. 

Naguvägens port (huvudporten) går inte att låsa! Vänligen försök inte svänga porten med våld. Porten åtgerdas snarast möjligast.

 

 

Socialbygnaden stängd  26.11.2018

Bastudschen stängd 19.11.2018

Vattnet stängs på området under vecka 42

Gamla Socialbyggnaden samt Inva WC:n stängs

 

 

 

Städa undan fallfrukt och mat!

Fallfrukt och mat får inte lämnas på marken eller framme så de lockar råttorna.

Plocka upp fallfrukten i egna kärl och för den till Sortti eller till sopkärlet hemma.  

Äpplen och fallfrukt får inte lämnas i koloniträdgårdens sopkärl!

 

 

Hej bastubadare!

Vänligen beakta att bastutiden slutar kl 22 varefter bastun ska få torka i eftervärmen. Efter kl 22 är det tillåtet att duscha, men kasta inte bad. Tack för att du hjälper till att sköta om vår bastu. 

Följande styrelsemöte är 13.11.2018. Ärenden eller förslag som önskas till behandling skall vara styrelsen tillhanda senast 8.11 antingen i styrelsens postlåda eller per e-post bruna.styrelse@gmail.com

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry  har valt Brunakärr koloniträdgård i Helsingfors till Årets kulturmiljö 2018

Läs mera här

 

 

 

 

FRÅN A TILL Ö

Anslagstavlorna

Anslagstavlorna är våra viktigaste informationspunkter. Styrelsen, festkommittén, husmor, m.fl. meddelar där om aktuella händelser och annat som medlemmarna bör veta. Medlemmarna kan sätta upp egna lappar med information. Läs anslagstavlan regelbundet! Av utrymmesskäl kan inte allt som finns på anslagstavlan vid huvudporten sättas upp på de mindre anslagstavlorna vid Pargasvägens och Kiskovägens portar.

Avfallsflak

Styrelsen beställer avfallsflak till området men vi måste försäkra oss om att flaken inte missbrukas, det blir dyrt för föreningen.

Datum och avgift meddelas senare.

Bastu

En bokningslista finns på anslagstavlan vid Inva Wc:n då det är möjligt att boka bastun.

Skriv in namn och lottnummer på önskad tid. Endast en timme kan bokas per gång, och nästa kan bokas först när den föregående är använd. Bokningarna bör göras senast föregående dag så den ansvariga vet när värmen skall kopplas på.

Priset är 10 € per timme. Faktureringen görs en eller två gånger per sommar.

Brandvarnare

Alla måste ha en fungerande brandvarnare.

Bygganvisningar

Vi har egna byggregler som anpassats för våra behov i harmoni med stadens regler. Varje lott har fått ett exp. av reglerna. Ifall du tappat dina kontakta styrelsen före du bygger.

Byggande

Våra typhus och bygganvisningar har godkänts av staden och byggen kan igen få tillstånd. Vi har en ansökningsblankett för ändamålet, se ...

Avgifter för ritning och planering av byggnaderna på lotten meddelas senare, se Endast medlemmar.

Bygglov och byggkommittén

Styrelsens godkännande krävs när det gäller bygge av ny stuga eller ändringar/tillbyggnad av den gamla stugan. Endast typhus godkänns som nya hus. Vill du bygga lekstuga, förråd, terrass eller pergola, byta färg på huset och göra andra ändringar på lotten, konsultera bygganvisningarna eller fråga byggkommittén. Fyll i ansökningsblanketten om bygglov som finns på hemsidan.

Styrelsens godkännande, som går via byggkommittén, krävs för alla bestående byggen, t.ex. lekstuga, terrass eller pergola, också för ändring av husets färg mm. Byggkommittén behöver åtminstone två veckor för att kunna behandla ärendet innan det kan gå vidare till styrelsen. Det är bra att kontakta byggkommittén i förväg innan ni börjar göra upp planer, byggkommittén kan hjälpa er med råd.

Meddelanden och ansökningsblanketter till byggkommittén kan lämnas i styrelsens postlåda.

Byggnadsmaterial och problemavfall

Var och en skall själv göra sig av med sitt byggnadsavfall, byggnadsbråte får inte sättas i avfallsskjulet, inte heller på flaket. Problemavfall, målfärg m.m. kan man föra till Teboil i Brunakärr och fråga om de kan ta hand om det. Se även: http://www.ytv.fi/svenska/avfall/problem.html.

Cykel och bil

På området skall man cykla försiktigt våra gångar är smala . Servicekörning med bil längs huvudgången är tillåten men bilar får inte parkeras på området. På de andra gångarna får man inte köra med bil.

Djur

Hundar måste hållas kopplade på området. Inte heller katter får springa lösa. Småfåglarna skall ha ett eget fågelbräde och inte matas på marken. Den mat som faller på marken lockar lätt råttor. Råttfällor får användas, men naturligtvis inte råttgift i någon form!

Elkabel

Du har fått information om vad du måste göra för att försäkra dig om att din elkabel vid husväggen inte är skadad, följ de anvisningarna. Om du tänker lyfta stugan eller plantera fruktträd och buskar, kontrollera först var elkablarna går. Annars kan det bli stora onödiga utgifter.

Fallfrukt

Staden tillåter ingen äppelgrop på det gemensamma området. Fallfrukt skall komposteras eller grävas ner på egen parcell, eller föras bort. Fallfrukt får inte sättas i allmänna komposten eller i avfallskärlen. Om möjligt ordnas transport av äpplen till något stall, mera info om detta senare. Om borttransport ordnas, måste frukten packas i kraftiga säckar. Plastkassar med äpplen får inte lämnas vid WC-backen.

Försäljning eller överlåtelse av stuga

Be ordf. eller sekr. om de skriftliga anvisningar som finns, eller läs på hemsidan om hur du skall gå till väga om du vill sälja din stuga eller om det är frågan om arv. Före försäljningen och innan köpet avgörs, skall köparen kontakta styrelsen och ansöka om medlemskap i föreningen.

Enligt Helsingfors stads regler skall köparen vara mantalsskriven och fast bosatt i Helsingfors. Eftersom föreningens språk är svenska bör köparen kunna ta del av informationen och delta i verksamheten som sker på svenska.

Hyra Storstugan

Medlemmar kan hyra Storstugan för egna evenemang, högst 2 dagar i sträck. Kontakta husmor  Se Sommarbladet för kontaktuppgifter

 

Klagomål

För att säkerställa jämbördig behandling av klagomål mot föreningen, grannar eller andra kolonister skall alla klagomål göras skriftligt. Lämna in lappen med underskrift i styrelsens postlåda på Storstugans bakvägg. Anonyma klagomål behandlas inte.

Kompost

Varje lott bör ha en egen kompost. Kompostera så mycket växtmaterial som möjligt på egen tomt. Det ger extra mylla av god kvalitet.

Hushållsavfall får aldrig sättas i en öppen kompost, då kommer det råttor.

Kvistar och grenar

Styrelsen medelar på anslagstavlan när man kan föra kvistar upp till WC-backen 

Mjuka växtdelar och halvt förmultnat material får inte sättas i kvisthögen, utan ska komposteras. Taggiga kvistar (rosor, hagtorn mm) får inte föras till kvisthögen,  taggarna är besvärliga både i flis och i kompostjord. Hämta inte sådant!  Följ reglerna, för om företagen inte får vad de vill ha, slutar de komma hit. Då får medlemmarna själva göra sig av med sina kvistar.

Lopptorg

Vi idkar lopptorgsförsäljning för att samla in pengar till föreningen och tar gärna emot donationer. Större partier kan avhämtas med bil.

Lån av föreningens egendom

Föreningen äger skottkärror och stegar. Dem får man låna och vi förutsätter att de återlämnas i gott skick. Gräsklipparen kan vi inte låna ut, den är bara avsedd för de allmänna gräsmattorna. Tala med styrelsen om du tycker att vi borde skaffa något för gemensamt bruk.

Mellangångarna

Mellangångarna, dvs brandgångarna, hör till två grannar och får inte användas av andra. Vägarna och mellangångarna skall hållas rena från ogräs. Var och en har sin egen halva att sköta. Om det inte finns någon lott på andra sidan gången, ska hela gången framför lotten hållas fri från ogräs. Vattenledningarna rostar om de inte hålls rena från växtlighet. Putsa ofta bort sand och gräs.

Ofog och störningar

Det är allas sak att övervaka ordningen på området. Kontakta styrelsen, och polis vid behov, om du märker ofog, inbrott eller dylikt.

Porten

Huvudporten vid Naguvägen skall hållas låst varje natt mellan klockan 7.00 och klockan 21.00. Den som går ut först på morgonen låser upp, och den som går eller kommer till stugan efter kl. 21 låser för natten. Portarna vid Pargasvägen och Kiskovägen hålls alltid låsta.

 

Postlåda

Alla bör ha en postlåda och placera den invid grinden eller vid ingången till lotten. Lotter utan postlåda debiteras 10 € per försändelse för postningskostnader.

Sköt om din stuga!

Bygga nytt är dyrt och besvärligt, bevara gammalt är att föredra. Se till att taket inte läcker och att det är tillräckligt med luftutrymme mellan husets botten och marken, minst 15 cm.

Sopor och hushållsavfall

Vi har en noggrann sortering av avfallet i vårt avfallsskjul. Vi hoppas att det fungerar och att var och en följer anvisningarna. Problemavfall får inte lämnas i sophuset.

Vi kan bli tvungna att stänga sophuset om sorteringen inte fungerar. Då blir alternativet att föra hem sin soppåse.

Sotning

Om du har en eldstad bör du låta sota skorstenen vart tredje år.

Spel

Föreningen lånar ut spel. Det finns kubb, krocket och piltavla. 

Talkon

Varje lott ska utföra 8 timmar underhållsarbete per år. Medlemmar som fyllt 70 men inte ännu 80 skall göra hälften talkotimmar som besluts på årsmötet. Att åldern har höjts beror på att vårt försäkringsbolag har höjt åldern för olycksfallsförsäkring av våra medlemmar till 80 år.

Den som inte deltar i talkoarbetet betalar i stället en underhållsavgift. Avgiftens storlek bestäms enligt medlemmens ålder, och utförda arbetstimmar räknas till godo i den slutliga avgiften.
De medlemmar som på grund av funktionedsättning inte kan delta i dessa uppgifter kan anhålla om befrielser av styrelsen.

Toaletter och duschar

Vi har en ekotoalett vid Storstugan och vattentoaletter, duschar, bastu i WC-byggnaden. Dörrarna låses upp med den egna allmänna nyckeln.

 

Under föreningens fester och andra begivenheter är WC-dörrarna inte låsta. Då skaffar föreningen toalettpapper, tvål och handdukar. Annars hämtar var och en sitt eget papper och andra tillbehör.

Lämna toaletten i snyggt skick. 

Typhus

Helsingfors stad önskar att koloniträdgårdarna har egna typhus. Vi har utarbetat egna typhus vilket är en stor fördel för föreningens medlemmar. När vi har typhus som är godkända av staden blir beslutsprocessen för byggnadslov mycket enklare än vad den varit hittills och det blir billigare att inte behöva låta göra egna ritningar. Lovet ges också snabbare än förr eftersom ritningarna inte mera behöver gå igenom hos staden.

Visa hänsyn

Ställ radio och TV på låg volym. Undvik att klippa din gräsmatta om grannen har en tillställning på gång. Motorgräsklippare och andra högljudda maskiner skall inte användas på söndagar. Enligt våra ordningsregler är högljutt och störande uppträdande och användning av ljudåtergivningsapparater med hög volym förbjudet mellan kl. 23.00 och kl. 7.

Understödande medlemskap

Om din äkta hälft, partner, dotter, son, släkting, eller vän vill ha en möjlighet att delta i vår verksamhet, t.ex. i medlemsträffarna, så är han/hon välkommen att anmäla sig som understödande medlem. Medlemsavgiften är 10 euro.

Öppen eld

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på marken i stadens parker, och det gäller också i vår trädgård. Det är också förbjudet att elda skräp i grill, tunna eller dylikt.