Anslagstavlan

ÅRSMÖTET: KOLLA E-POSTEN med årsmöteskallelsen med mötesmaterialet som skickats onsdag 28.52020. Kolla också skräpposten om du inte hittar den bland den vanliga inkomna posten eller fråga efter den på bruna.styrelse@gmail.com.

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR 5.7 kl. 12-17. Anmäl dig till Maylis Karjalainen (58) om du vill öppna din trädgård för besökare den dagen. På Storstugan har vi samtidigt loppis och café och museistugan är öppen.

VAD VÄXER PÅ DIN LOTT? Låt inte ogräs och skadliga invasiva växter sprida sig till förtret för grannar och naturen. De ska rensas bort eller åtminstone hållas i styr innan de fröar av sig, sprids med rötter. Läs mer om ogräs och invasiva växter i Brunakärr här! Om du är osäker, fråga gärna en granne som vet mer.

HÄCKARNA SKA VARA KLIPPTA före midsommaren. Sätt också annars din lott i gott skick till glädje för grannarna och utomstående besökare t.ex. vid Öppna trädgårdar -temadagen. Staden granskar att vi skött oss under sommaren. Föreningens egen granskningsgrupp gör också sin årliga rond.

OBS!!! ELAVBROTT torsdag 28.5 kl. 8-16 på hela området p.g.a. stigarcentralbyte.

SOPHUSET finns till för vanligt hushållsavfall! Trädgårdsavfall, som inte kan komposteras på egen lott, trävirke och annat byggmaterial, gamla möbler och skrot ska var och en själv föra till Sortti (släpvagnen kan hyras) eller passa på när föreningen ordnar lämplig släpvagnstransport mot liten avgift.

 • Fyll inte sopkärlen så de inte går att stänga. Det behövs inte mer än en smula mat i en konservburk, i en pizzalåda eller ett fiskpapper för att locka råttorna som redan finns på området.

ÅRSMÖTET ordnas utanför storstugan lördag 6.6 kl. 14 med stöd av lag om temporär avvikelse från...föreningslagen... Det är möjligt att delta i mötet på 3 alternativa sätt: på plats (Storstugan), genom fullmakt eller per post/e-post. Möteskallelsen och mötesmaterialet och stadgarna skickas per e-post eller post. Det kan också läsas på verandan före mötet. På mötet delas inget mötesmaterial ut. Ta med egen stol om du kan.

TALKONA fortsätter 21.-24.5. Meddela vilka uppgifter du vill åta dig. Läs mer här. 

 TITTA I POSTLÅDAN! Varje stuga får SOMMARBLADET 2020  och en BOKGÅVA i  anslutning till     koloniträdgårdsförbundets   90-årsjubileum. Om du inte fått ditt blad eller din bok före lördag 23 kan du avhämta den på Storstugan kl. 11-13.
 En del kan ha blivit.outdelade p.g.a. för liten postlåda för bokene eller för att postlåda saknas.

LOTTNUMRET SKA VARA TYDLIGT SYNLIGT från ingången till lotten och på postlådan. Alldeles för många lotter saknar nu tydliga nummerskyltar. Det är frågan om allas säkerhet och trygghet, t.ex. för att räddningsverket ska hinna fram i tid.
Kolla också lottnummerlistan vid Naguvägens anslagstavla och att ditt/ert namn är rätt.

BASTUDUSCHEN är i bruk. Förbokning tillsvidare. Duschen måste torkas av efter duschning och dessutom få torka 30 minuter före följande duschare. Mer info på anslagstavlorna i Bruna.

TVÄTTMASKINEN är i bruk.

NYA NYCKLAR delas ut tisdag 12.5 kl. 17.00-17.45 på Storstugan.

DRÄNERINGSARBETET fortsätter i början av maj på Aili Lindforsvägen främst mellan Narciss- och Dahliastigen. Åtkomsten till lotterna på detta område kan tidvis försvåras. Arbetet torde pågå ungefär en vecka.

SLÄPVAGNEN KÖR TRÄDGÅRDSAVFALL söndag 10.5. Boka plats för dina säckar senast lördag 9.5 via  slapvagn@brunakarr.fi eller på anslagstavlan vid inva-wc:n. Avfallet måste vara sorterat enligt reglerna. Inga invasiva arter!    
Varje säck (200 liter) ska vara försedd med reserverarens lottnummer och tydliga uppgifter om avfallets art och kontaktpersonens telefonnummer. Sopsäckarna ska vara klara på Bastubacken söndag 10.5. Löst material eller säckar som saknar  ovannämnda uppgifterna transporteras inte till Sortti. Föreningen fakturerar för transport och avlämning på Sortti 5 €/säck. Men obs – de som lagt med avfall av fel sort faktureras extra (t.ex. metall i trädgårdsavfallssäcken). 23.5 är det dags för metallskrot.

TALKO  lördag 2.5 efter flagghissningen kl. 11. Jobben  och mer info finns på anslagstavlorna. Nya nycklar delas ut 11.30-12.30. Följande talko ordnas 16.5.

PORTEN VID NAGUVÄGEN är öppen 1.5-30.9 kl. 7-21.

VATTNET ÖPPNAT TILL LOTTERNA 22.4. 

VATTNET ÖPPNAT TILL SERVICEBYGGNADEN 21.4: Lilla WC:n och inva-WC:n är i bruk, men obs! inte duschen. WC-låsen kräver iLoq-nyckel. Var och en som använder toaletterna gör det på eget ansvar och därför ska alla också se till att vara extra noga med hygienen och lämna snyggt efter sig. Ha med eget wc-papper, egen tvål och handduk. Tvätta händerna före och efter besöket. Pappersdukar- eller servietter får inte slängas i wc:n!. Ha också gärna desinfektionsmedel till hands. Närmare anvisningar på vid wc:na.

NYA NYCKLAR delas ut nästa gång lördag 2.5 kl. 11.30-12.30 vid storstugan. Håll avstånd till varandra ifall det bildas kö. Tidigare gånger har inga problem uppstått.
Flera tillfällen ordnas så länge det behövs. Pargasvägens körport har redan nytt lås medan den lilla har gammalt lås.

FLAGGHISSNINGEN ordnas i år utan större ceremonier  och samlingar 2.5  kl. 11.

TOALETTERNA på bastubacken hålls tillsvidare stängda p.g.a av annalkande frostnätter som kan  skada vattenledningarna och även coronaepidemin, som lägger ett större ansvar på styrelsen. Av ovannmända orsaker har  alla koloniträdgårdar i Helsingfors meddelat regionföreningen att de öppnar WC:na tidigast kring 1:a maj.
"Eko-wc:n" (dasset/tuppen) är öppen och kan användas på eget ansvar. Var särsklt noga med hygienen. Bär med er desinfektionsmedel om ni inte har tillgång till tvål och vatten.

TRÄDGÅRDKURSEN Puutarhanhoidon perusteet ordnas i koloniträdgårdsförbundets regi (SSPL)  i Pakila koloniträdgård den 6 juni kl. 13. Läs mer och anmäl dig senast 24.5. 
(var beredd på att också denna tillställning kan inhiberas p.g.a. pandemin.)

SOPHUSET är öppet. Kom ihåg: Inget byggavfall, inga elapparater och inget kompostavfall.I glasinsamlingen får man inte sätta fönsterglas.

NYA NYCKLAR delas nästa gång ut vid Storstugan torsdag 2.4 och onsdag 8.4 kl. 17.30-19.30. En medlem per gång och håll minst 2 meters avstånd till andra.
OBS! Flera tillfällen kommer senare så alla hinner få sina nycklar. Riskera varken din egen eller andras hälsa för nycklarnas skull! Se närmare information från Bruna i din e-post.

CORONAVIRUS. Styrelsen följer med myndighetsinformationen och meddelar senare  nytt datum för årsmötet på hemsidan, anslagstavlan, ny annons i Hbl och enligt möjlighet per e-post/sms.

 

INHIBERAT ÅRSMÖTE 28.3! Ny tid meddelas senare.

Då behandlas

 • Stadgeenliga ärenden och
 • medlemsbeslut om förslaget till nya stadgar (Patent- och registerstyrelsen (PRS) har godkänt förslaget som är färdigt för registrering).

För att förhindra smitta och spridning av virus: Tvätta händerna ofta, rör ansiktet och munnen så lite som möjligt och undvik närkontakt med andra människor (skaka hand, kramas...). (13.3.2020)

FASTIGHETSBESKATTNINGEN? Skatteförvaltningens brev om koloniträdgårslotterna har förbryllat mången - inte bara i Bruna. Fastigheten heter nu Stenbacka och lottnumret kan vara nästan vad som helst. Ordförande Kristina ringde och frågade: Svaret lydde att nuvarande plats och nummer följer något eget system som staden och skatteförvaltningen har bestämt. Vi behöver alltså varken korrigera platsen för koloniträdgården eller lottnumret för fastighetsbeskattningen. (19.3.20)

NYA NYCKLAR delas ut på årsmötet till egentlig medlem mot identifikation övriga som löser ut nyckar behöver fullmakt av en egentlig medlem. (12.3.2020)

5 STYRELSELEDAMÖTER ska väljas på årsmötet. I turen att avgå är Kaj Wikholm, Gurli Koskinen, Marianne Qvickström, Kristian Wahlbeck och Tua Kyrklund. Wikholm, Koskinen och Qvickström har meddelat att de inte ställer upp för återval.

Följande medlemmar är tillgängliga till den nya styrelsen: Marianne Lindberg (37), Katarin Gorski (70), Heidi Sarkama (6), Kristian Wahl påbeck vid behov (63),  Anna Simberg (65). I styrelsen fortsätter Stefan Busck-Nielsen (18), Anneli Holmberg (88), Sauli Suominen (101), Tylle Väisänen (23) och Lempi Virkki (50) som alla har ett år kvar. (12.3.2020)

TILL ORDFÖRANDE-posten 2020 har föreningen fått en anmäld kandidat. Tua Kyrklund står till förfogande. Kyrklund har varit suppleant i styrelsen 2018-2019 där hon fungerat första året som informatör och andra året som sekreterare. Tidigare har hon varit aktiv medlem i en båtklubb och två hundagilityklubbar. Hon har haft kolonistuga (103) sedan sensommaren 2017. Medlemmarna väljer ny ordförande på årsmötet. Nuvarande ordförande Kristina Virtanen ställer inte upp på nytt.

NYA STADGAR 2021? Det besluter medlemmarna på årsmötet. Det förslag som tas till omröstning på årsmötet är nu publicerat på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/. Förslaget finns också på anslagstavlan vid Naguvägen inklusive några extra utskrifter. (3.3.2020)

Patent och registerstyrelsen har i förhandsgranskningen 5.3.2020 beslutat att det inte finns hinder för att registrera dessa stadgar.

 

YLE ARENAN visar I Brunakärr koloniträdgård från år 2008 (upptäckt 19.2.2020).

BETALNINGSPÅMINNELSER har skickats ut per-epost eller post vecka 7. De gäller dem som obetalda fakturor som förfallit 3.11.2019. Om du har meddelat din e-post till föreningen, kolla också skräpposten. Största delen har betalat sina räkningar. Om du har frågor angående fakturor, kontakta bruna.styrelse(ät)gmail.com.

KANINJAKT på kvällen 13.2.

VÄNKOLONIST? Det är något som styrelsen beslutat införa på förslag av framtidsgruppen. Vill du hjälpa en ny kolonist eller kanske en kolonistfamilj att att komma in i  vår koloniträdgårdsvärld. Eller är du ny medlem och saknar någon somm kan vägleda dig i hur allt fungerar?  Meddela om du vill bli vänkolonist eller om du vill ha en vänkolonist gärna med närmare önskemål till bruna.styrelse@gmail.som. 

EN NY ORDFÖRANDE OCH FLERA NYA STYRELSELEDAMÖTER väljs på årsmötet 28.3. Kan du tänka dig att ställa upp? Meddela i såfall ditt intresse till bruna.styrelse@gmail.com gärna minst 2 veckor före årsmötet.

43 MEDLEMMAR DELTOG I DET EXTRA MEDLEMSMÖTET 8.2 . Mötet beslöt med överväldigande majoritet (33-3) att förslaget till nya stadgar efter små justeringar tas till omröstning på årsmötet. Den slutliga versionen kommer att publiceras på anslagstavlorna och på hemsidan i god tid före årsmötet.

I samband med mötet delades ILoq nycklar ut till egentliga medlemmar eller mot fullmakt.

NYA iLOQ-Lås.  Dörr låsen är bytta idag (7.2.2020). Port låsen byts senare. Tillgång til EKO-WC ENDAST MED iLOQ nyckel

NYA iLOQ-nycklar delas ut till den egentliga medlemmen för varje lott eller mot fullmakt på det extra medlemsmötet (om förslaget till nya stadgar) som ordnas lördag 8 februari kl 13. Följande gång delas nycklar ut på årsmötet 28 mars. Var beredd på att bevisa din identitet när du kvitterar ut nycklarna!
Själva låsen byts ut vid en tidpunkt som meddelas senare.
De som har beställt skyltar om övervakningskameror via föreningen får dem med samma.Nyckelfakturorna har skickats per e-post eller post i mitten av januari. Om du inte hittar fakturan, kolla skräpposten eller meddela bruna.styrelse@gmail.com

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE om förslaget till nya stadgar lö 8.2. kl. 13 i Marthas hemvrå, Simonsg. 12 A 5 (obs adressen korrigerad). Kallelsen har hängts upp på anslagstavlorna 27.1.2020 (korrigerat röstningsförfarandet 31.1).

Förslaget till stadgar finns  för påseende vid Nauvägens port (och några extra exemplar att ta med). Förslaget kan skrivas ut på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/

Patent- och registerstyrelsen har I förhandsgranskningen ännu begärt att stadgegruppen rättar 6§ 2 i förslaget. Ett nytt förslag till den delen under arbete och presenteras på mötet 8.2.

FÖRSLAGET TILL NYA STADGAR som vi presenterar, diskuterar och röstar om på extra medlemsmötet 8.2.2020 kl 13 kan redan nu äsas på hemsidan under "Nya stadgar". Möteskallesen kan inväntas inom kort.

MÅNDAG 20.1 kl. 18-21 tränar räddningshundar på ett begränsat område söder om storstuguvägen (enligt tillstånd).

FAKTUROR för elektroniska nycklar och beställda skyltar om kameraövervakning har 16.1.2020 skickats till lotterna 1-80 och till resten 17.1. Kolla din e-post om du uppgett den till föreningen (kolla också skräpposten om du inte annars hittar) .

FÖRENINGEN BYGGER OM DRÄNERINGSNÄTET. Arbetet börjar 7.1.2020. Under arbetet kan det förekomma små el-avbrott på hela området, samt begränsad åtkomst till lotterna  33 och 34. Bilkörning längs Storstuguvägen är förbjuden under pågående arbete.

KOLLA DIN E-POST med faktura från styrelseposten 30.12.2019! Innehåller bl.a. elräkningen.

FÖRENINGEN BYTER LÅS i början av år 2020. Medlemmarna säkras tillgång till området hela tiden. Planen är att nya nycklar ska kunna delas ut åtminstone på det extra medlemsmötet 8.2. och på årsmötet 28.3. Medlemmarna informeras närmare.

HYRDA PUMPAR PUMPAR BORT VATTEN torsdag 19.12. hela dagen. Pumpningen är koncentrerad till de värst drabbade lotterna som ligger lägst i terrängen. Lempi (50) dirigerar. Igår dår regnet skvalade försökte räddningsverket komma åt översvämmingarna i två repriser utan att lyckas.

STÄLLVIS KRITISKA ÖVERSVÄMNINGAR I KOLONITRÄDGÅRDEN! Meterologiska institutet varnar för översvämningar i hela södra Finland. Styrelsen försöker få akut hjälp.

MEDLEMSMÖTET 15.12.2019 beslöt med rösterna 23-3 att föreningen skaffar nya elektroniska lås. Föreningen betalar låsen och medlemmarna 50 € för 2 nycklar/lott. Extra nycklar kan nu beställas för 25€/styck. Närmare information om låsbytet när det börjar bli aktuellt.

NYA LÅS KRÄVER NYTT MEDLEMSMÖTE 15.12 kl. 13 och ny omröstning på Storstugan. Endast medlemmar får delta och endast egentliga medlemmar har rösträtt. Möteskallelsen har i enlighet med nuvarande stadga satts upp på anslagstavlorna i koloniträdgården 8.12.2019.
Vi beslutar om nya elektroniska nycklar (inte nyckelkort) och lås, vilket kräver medelmsmöte eftersom kostnaden på cirka 9 000 euro inte har budgeterats. Patenttiden för nuvarande nycklar och lås har gått ut och det finns skäl att misstänka att det finns nycklar i fel händer. Försäkringen ersätter inte eventuell skadegörelse om det inte finns tecken på inbrott. För medlemmarna kostar låsbytet priset av 2 nycklar dvs. 50€/lott. Extra nycklar kan beställas samtidigt för 25 €/styck. Ifall en elektronisk nyckel förkommer kan den enkelt inaktiveras och man kan lösa ut en ny. Låsbytet är avsett att göras snart. Nästa år kostar låsbytet mera. 

HONUNG från Brunakärr finns till salu på Tomasmarknaden i Helsingfors 10-12.12 och 21-22.12 vid Stadin tarhaajats stånd, hälsar biodlare Markku Pöyhönen.

NYA LÅS behövs till portarna och servicebyggnaderna (bl.a. toaletter) ansåg det extra medlemsmötet 4.12, men vi behöver ett nytt medlemsmöte med ny omröstning. Medlemmarna betalar 50€/lott och får 2 nycklar. Flera kan samtidigt beställas till för 25€/st. Diskuterades också olika möjligheter att skydda sig mot inkräktare. Närmare information inom kort.

INFORMATION PER E-POST: Kolla regelbundet spamfiltret i din e-post eller sätt in styrelsens e-post till dina kontaktuppgifter som trygg avsändare.

EXTRA MEDLEMSMÖTE 4.12.2019 kl. 18 på Storstugan, köksingången. Vi besluter om nya lås. Efter mötet kan vi diskutera förslag i anslutning till inbrotten. Var snäll och tipsa grannar, som kanske inte märkt kallelsen på anslagstavlorna eller i e-posten.
Följande extra medlemsmöte 8.2.2020 behandlar stadgeförslaget.

VILL DU BLI VIRKANÖRTTI och upprätthålla hemsidan för koloniträdgårdarnas regionförbunds hemsida www.helsinginsiirtolapuutarhat.fi. Om du känner för detta frivilligarbete, kontakta regionföreningens ordförande Maarit Louekari.

INBROTT OCH ÖVERSVÄMNINGAR har drabbat många lotter. Gå och se efter på egna lotter regelbundet också under vinterhalvåret. Gör polisanmälan också om små skador. Meddela också styrelsen per e-post/telefon så vi har koll. Polisen har också patrullerat på området.
Varje lottinnehavare kan också fundera på olika alarmsystem och kameror som kan riktas till den egna lotten. Om kameror måste man ha synliga klistermärken/skyltar.

EXTRA MEDLEMSMÖTE främst om de nya stadgarna 8.2.2020 som kan förkastas eller godkännas på årsmötet 28.3.

INBROTT i flera stugor. Det har varit en våg av inbrott på området kring månadsskiftet oktober-november. Gå och granska er astugor och gör brottsanmälan till polisen. Varje lottinnehavare ska själv göra anmälan till polisen.

JULFEST 16.11 kl. 16. Mer information på anslagstavlan vid Naguvägens port. Sista anmälningsdag 10.11
 
FAKTUROR har skickats ut vecka 42 (vatten). Följande omgång skickas ut i november (el, bastu, tvätmaskin, renoveringsfonden). Kolla e-posten/posten. Meddela bruna.styrelse(a)gmail.com om du blir utan.

VATTNET ÄR AVSTÄNGT till lotterna. Öppet ännu tillsvidare på inva-WC:n i servicebyggnaden. OBS! Rör inte vattenkranen på din lott, när vattnet till lotten är avstängt. Kranarna är justerade till rätt läge för vintern.

SOPHUSET STÄNGS 13.10. för säsongen. Efter det ska allt avfall och skräp tas med hem eller föras till Sortti, tillls sopuhuset öppnas igen på våren.

TVÄTTMASKINEN har gått i vinteride och tvättar nästa gång säsongen 2020.

OBJUDNA GÄSTER och ofog har registrerats på lotterna. Var och en som blivit offer för ofoget ska själv göra brottsanmälan och meddela skador, stölder och sina iakttagelser till polisen.

SVARA PÅ MEDLEMSENKÄTEN inom september. Du har antingen fått enkäten i din postlåda eller per e-post (kolla skräpposten). > Svarstiden är slut. TACK för alla svar! Vi återkommer senare med en rapport över resultaten.

KANIN- och HARJAKT utförs i stadens koloniträdgårdar 1.10.2019-31.3.2020.

ELMÄTARNA ska avläsas och elmätarställningarna meddelas föreningen senast 30.9!
Meddelandet görs enklast på hemsidan under länken "Elmätare". Du kan också lämna ett meddelande med lottnummer, ditt namn, datum och elmätarställningen till styrelsens postlåda bakom storstugan.

HÖSTTRÄFF  på storstugan 21.9 kl. 16. Mer info och anmälningslistan finns på huvudanslagstavlan vid Naguvägens port. Häng med!

LJUSFEST i trädgårdarna 31.8. Grillen varm vid storstugan kl. 20-.

STÄDDAG 31.8 på medlemmars initiativ. Mer info och anmälningar på huvudanslagstavlan.

INFO och DISKUSSION 28.8. kl. 18 om bl.a. framtidsgruppen, stadgeförslaget, medlemsenkäten och annat aktuellt.

BRUNABINA gav 58 kilo honung det första året i koloniträdgården. En del har redan sålts till kolonisterna. Biodlare (även Markku) säljer honung på Tomasmarknaden på senatstorden i december. Då finns det chans att köpa brunahonung till jul. Det finns möjlighet att få bikupor även nästa sommar.

ÄPPLEN TILL SORTTI. Plocka bort fallfrukten som ligger på marken och lockar bl.a. råttor. Säckar med äpplen kan lämnas på släpvagnen på bastubacken två kvällar under vecka 35. Säckarna måste hålla att lyfta! Föreningen betalar lasset.

Släpvagnen är öppen för äppel onsdag 28.8. kl 16.00-20.00 och
torsdag 29.8. kl. 16.00-17.30

TALKO lördag 22.8 kl 11-13.

WOODSTOCK -69 vid storstugan 17.8 Alla medlemmar välkomna

VÄLKOMMEN PÅ SOMMARFEST till Brunakärr koloniträdgråd söndag 11.8 kl. 13-16.

 • Klä dig i din finaste sommarhatt eller kom med i käpphästparaden!
 • Lopptorg, lotteri och lyckohjul
 • Försäljning av produkter från koloniträdgården; årets honung
 • Museistugan är öppen och visar nyförvärv och trädgårdsredskap.
 • Levande musik med Thilia och Jasse
 • Kaffe och förfriskningar, salt och sött till.

JUBILEUMSBOKEN Stugor, täppor och kolonister i 100 år. Brunakärr kolonitrdädgård 1918-2018 finns till salu under sommarfesten. Kontant betalning.

WOODSTOCK -69 för medlemmarna 17.8 på storstugan kl. 15-21. Läs mer på anslagstavlorna eller i slutna fb-gruppen.

MIDDAG UNDER BAR HIMMEL för medlemmarna på bastubacken torsdag 8.8 kl. 18-23. Ta med egen mat och dryck med tillbehör. Levande musik med Canija y Los Precisos (Laiheliini och Ne Tärkeimmät), Heidi Oilimo (Pikku Huopalahti) - sång,
Rodrigo Espinoza - (Chile) gitarr, Emilio Ortiz (Cuba) trumpet.

FESTTALKO lördag 10.8 kl. 11. Vi ställer i ordning för sommarfesten. Vi snyggar upp kring storstugan och bär fram bänkar.

ARRENDEFAKTURORNA delas ut till postlådorna vecka 30.  

HÅLL ÖGON OCH ÖRON ÖPPNA! Det har förekommit skadegörelse och stöd på området. Om du upptäcker sådant på din lott var vänlig och gör polisanmälan. Flera anmälningar från området kan få polisen att reagera. Läs mer i Brunabulletinen.

LÖRDAGSTALKO 20.7 k. 11-13. Läs mer på anslagstavlan.

SOMMARGUDSTJÄNST söndag  14.7 kl. 15 på storstugan.

OGRÄS OCH INVASIVA VÄXTER. Guidad promenad på området söndag 14.7 kl. 13. Start från verandan.

Invasiva växter samlas på utmärkt ställe i svarta säckar vid sophuset. Annat trädgårdsavfall, som inte kan komposteras på lotten ska föras till Sortti. Föreningens släpvagn kan användas för ändamålet. Mer info på huvudanslagstavlan.

KONTAKTUPPGIFTER till alla medlemmar behövs på nytt till det nya medlemsregistret. Meddela dina uppgifter inom juli på blanketten HÄR.

ÖPPNA TRÄDGÅRDAR ordnas söndag 7.7 kl. 12-17. Också cafét på Storstugan och loppisen är öppen. Läs mer på oppnatradgardar.fi
En del trädgårdslotter är öppna för besökare. TACK TILL ALLA BESÖKARE!

JAZZPICKNICK lördag 6.7 kl. 14-16 med Eije Oscarssons with Friends håller i gång vid Storstugan. Lopptorg på storstugan. Ta med egen picknickkorg (ingen servering).  Korvgrillen är varm ifall du tar med egen korv. Bänkar finns, men du kan också slå dig ner på gräsmattan, dansa till musiken och fynda på vårt loppis. Ingen inträdesavgift. Var och en städar upp efter sig!
> Cirka 120 deltagare trotsade vädret och 40 tappra hölls kvar i ösregnet till slut. 

INFO OCH DISKUSSION tisdag 2.7 kl. 17.30 för medlemmarna på storstugan. Kort rapport från tillfället:

-Ordförande Kristina Virtanen meddelade att hon inte ställer upp för en ny period och önskar att medlemmarna redan nu börjar höra sig för om ny ordförande och potentiella styrelsemedlemmar istället för avgående.

Aktuella kontaktuppgifter behövs av alla medlemmar – gamla och nya. Föreningen gör ett nytt medlemsregister och vill nu ha kompletta uppgifter om precis alla medlemmar på nytt inom juli (blanketten mellan Sommarbladet innehåller inte alla punkter som nu behövs). Uppgifterna kan fyllas i under rubriklänken Adressuppgifter på hemsidan eller på pappersblanketter som finns i mappen på Storstugans veranda.

- Föreningens nya släpvagn ska ersätta flakan och allmän kompost. Mer info följer.

-Talkot 4.7 förbereder Jazzpicknick 6.7 och Öppna trädgårdar 7.7.

- Hushållsavdrag kan fås för arbete som köps till lotten. Läs mer på www.skatt.fi

- Arrendeavtalet förpliktar att kolonisterna håller området i skick. Det gäller även grusgångar, brandgångar mellan lotterna, häckar (max 140 cm) och träd som inte får höja sig över takåsarna. Diaserien Ogräs och invasiva växter i Brunakärr koloniträdgård (pdf) , som Maylis Karjalainen har gjort, finns  också att läsa och begrunda i mappen på verandan. En guidning i växter som ska rensas bort på området är i planerna.

-Vi provar på att hålla Naguvägens porthalva öpppen, utan regel under dagarna. Det ger besökarna ett mera välkomnande intryck då de stiger in på området som är ett allmänt parkområde (med undantag för enskilda lotter).

FÖRSLAGET TILL NYA STADGAR presenteras för medlemmarna  i två delar. De första punkterna (1-6) presenteras och diskuteras tisdag 18.6 kl. 19 (efter talkot) och resten lördag 29.6. kl. 15 på Storstugan. Presentationen  är uppdelad i två delar för att vara mera hanterlig så vi hinner diskutera punkterna. Förslaget har delats till alla postlådor på området 15.6. (som postilojonen hittade). Sedan tidigare finns förslaget på adressen https://brunakarr.fi/nyastadgar/ på huvudanslagstavlan, på Facebook-sidan och i gruppen, men också i mappen på verandan.  De gamla stadgarna hittar du här https://brunakarr.fi/forvaltning/

Välkomna!

DOFTANDE KRYDDVÄXTER OCH  FINA  PLANTOR! Trädgårdsmästare Rosmariini kommer lö 8.6.2019 kl 15. Välkommen till bastubacken!

FÖRSÄLJNING AV PLANTOR på Bastubacken 8.6 kl. 15.

VI HAR BIN I KOLONIN. Om de börjar svärma en varm sommardag (t.ex. på ett träd eller en husvägg) ring Markku 050 412 5119! Han kommer och tar bort dem.
Tambin sticker bara om de känner sig hotade. Låt dem bo och leva i fred.

FLAKAN kommer lördag 25.5 kl 13.30-15.45.  Flakavakten kollar att lassen endast innehåller tillåtna saker. Tillåtet är löv, gräs, häckar, textilier, möbler, metall i mindre bitar, möbler. Hit hör inte: byggmaterial, glas, fönster, hushållsapparater/elektronik, farligt avfall (t.ex. batterier, målfärg), impregnerat trä, bildäck. 8 euro/skottkärra faktureras senare.
Du kan ha loppis på din lott tidigare samma dag. Anmälningslista på huvudanslagstavlan.

DEPÅGRUPPEN har träffat representanter från HST i april. Läs mer

SVARA PÅ TEMAENKÄTEN (teemakysely) senast 18.5 ni som fått den. > Tack för alla svar!

GUIDE FÖR KÖPARE AV KOLONISTUGA har publicerats på finska på Koloniträdgårdsförbundets (SSPL) hemsida (pdf).Brunakärr ktf publicerar ett sammandrag som anpassats till den egna koloniträdgården på svenska inom kort.

PORTEN VID NAGUVÄGEN ÄR ÖPPEN KL 7-21 under sommarmånaderna.

FLAGGHISSNING lördag 4.5. kl. 11. Servering.

SEMINARIET OM INVASIVA VÄXTER 9.4. : på Helsingfors universitets Vetenskapshörna finns som videopptagning.

ÅRSMÖTETS BESLUT  23.3.2019:

 • Kristina Virtanen fortsätter år 2019 som föreningens ordförande.
 • Styrelsen består år 2019 av följande medlemmar (4 nya): Kaj Wikholm (viceordförande), Stefan Busck-Nielsen (18, återvald), Anneli Holmberg  (88, ny),  Gurli Koskinen (83, husmor), Marianne Qvickström (104),  Sauli Suominen (101, ny), Tylle Väisänen (23, återvald, vicehusmor), Kristian Wahlbeck (63, ny). Suppleanter: Lempi Virkki (50, ny), Tua Kyrklund-Tamminen (103, sekreterare).
  Helena Lönnqvist (87) fortsätter som kassör utanför styrelsen.
 •  

ÅRSMÖTE. Brunakärr koloniträdgårdsförening rf sammankallar till årsmöte lördag 23.3.2019 kl. 14 på Marthas Hemvrå, Simonsga- Mtan 12 A 5. Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering. Välkommen!

Före årsmötet:
-
Observera att rösträtt på mötet förutsätter att den egentliga medlemmen har betalt alla avgifter för år 2018.
Exempelvis har många missat räkningen till renoveringsfonden som har skickats per e-post 27.11.2018.  Betalningarna hinner ännu torsdag 21.3.2019. Sena betalare ska ta kvitto med till mötet. I oklara situationer meddela genast bruna.styrelse(ät)gmail.com.
- Kandidater till styrelsen kan anmäla sig till bruna.styrelse(ät)gmail.com. 

Naguvägens port (huvudporten) går inte att låsa! Vänligen försök inte svänga porten med våld. Porten åtgerdas snarast möjligast.

Socialbygnaden stängd  26.11.2018

Bastuduschen stängd 19.11.2018

Vattnet stängs av på hela området under vecka 42 .

Städa undan fallfrukt och mat!

Fallfrukt och mat får inte lämnas på marken eller framme så de lockar råttorna.

Plocka upp fallfrukten i egna kärl och för den till Sortti eller till sopkärlet hemma.
Äpplen och fallfrukt får inte lämnas i koloniträdgårdens sopkärl!  

Hej bastubadare!

Vänligen beakta att bastutiden slutar kl 22 varefter bastun ska få torka i eftervärmen. Efter kl 22 är det tillåtet att duscha, men kasta inte bad. Tack för att du hjälper till att sköta om vår bastu. 

Följande styrelsemöte är 13.11.2018. Ärenden eller förslag som önskas till behandling skall vara styrelsen tillhanda senast 8.11 antingen i styrelsens postlåda eller per e-post bruna.styrelse@gmail.com

Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry  har valt Brunakärr koloniträdgård i Helsingfors till Årets kulturmiljö 2018

Läs mera här

 

 

 

 

FRÅN A TILL Ö

Anslagstavlorna

Anslagstavlorna är våra viktigaste informationspunkter. Styrelsen, festkommittén, husmor, m.fl. meddelar där om aktuella händelser och annat som medlemmarna bör veta. Medlemmarna kan sätta upp egna lappar med information. Läs anslagstavlan regelbundet! Av utrymmesskäl kan inte allt som finns på anslagstavlan vid huvudporten sättas upp på de mindre anslagstavlorna vid Pargasvägens och Kiskovägens portar.

Avfallsflak

Styrelsen beställer avfallsflak till området men vi måste försäkra oss om att flaken inte missbrukas, det blir dyrt för föreningen.

Datum och avgift meddelas senare.

Bastu

En bokningslista finns på anslagstavlan vid Inva Wc:n då det är möjligt att boka bastun.

Skriv in namn och lottnummer på önskad tid. Endast en timme kan bokas per gång, och nästa kan bokas först när den föregående är använd. Bokningarna bör göras senast föregående dag så den ansvariga vet när värmen skall kopplas på.

Priset är 10 € per timme. Faktureringen görs en eller två gånger per sommar.

Brandvarnare

Alla måste ha en fungerande brandvarnare.

Bygganvisningar

Vi har egna byggregler som anpassats för våra behov i harmoni med stadens regler. Varje lott har fått ett exp. av reglerna. Ifall du tappat dina kontakta styrelsen före du bygger.

Byggande

Våra typhus och bygganvisningar har godkänts av staden och byggen kan igen få tillstånd. Vi har en ansökningsblankett för ändamålet, se ...

Avgifter för ritning och planering av byggnaderna på lotten meddelas senare, se Endast medlemmar.

Bygglov och byggkommittén

Styrelsens godkännande krävs när det gäller bygge av ny stuga eller ändringar/tillbyggnad av den gamla stugan. Endast typhus godkänns som nya hus. Vill du bygga lekstuga, förråd, terrass eller pergola, byta färg på huset och göra andra ändringar på lotten, konsultera bygganvisningarna eller fråga byggkommittén. Fyll i ansökningsblanketten om bygglov som finns på hemsidan.

Styrelsens godkännande, som går via byggkommittén, krävs för alla bestående byggen, t.ex. lekstuga, terrass eller pergola, också för ändring av husets färg mm. Byggkommittén behöver åtminstone två veckor för att kunna behandla ärendet innan det kan gå vidare till styrelsen. Det är bra att kontakta byggkommittén i förväg innan ni börjar göra upp planer, byggkommittén kan hjälpa er med råd.

Meddelanden och ansökningsblanketter till byggkommittén kan lämnas i styrelsens postlåda.

Byggnadsmaterial och problemavfall

Var och en skall själv göra sig av med sitt byggnadsavfall, byggnadsbråte får inte sättas i avfallsskjulet, inte heller på flaket. Problemavfall, målfärg m.m. kan man föra till Teboil i Brunakärr och fråga om de kan ta hand om det. Se även: http://www.ytv.fi/svenska/avfall/problem.html.

Cykel och bil

På området skall man cykla försiktigt våra gångar är smala . Servicekörning med bil längs huvudgången är tillåten men bilar får inte parkeras på området. På de andra gångarna får man inte köra med bil.

Djur

Hundar måste hållas kopplade på området. Inte heller katter får springa lösa. Småfåglarna skall ha ett eget fågelbräde och inte matas på marken. Den mat som faller på marken lockar lätt råttor. Råttfällor får användas, men naturligtvis inte råttgift i någon form!

Elkabel

Du har fått information om vad du måste göra för att försäkra dig om att din elkabel vid husväggen inte är skadad, följ de anvisningarna. Om du tänker lyfta stugan eller plantera fruktträd och buskar, kontrollera först var elkablarna går. Annars kan det bli stora onödiga utgifter.

Fallfrukt

Staden tillåter ingen äppelgrop på det gemensamma området. Fallfrukt skall komposteras eller grävas ner på egen parcell, eller föras bort. Fallfrukt får inte sättas i allmänna komposten eller i avfallskärlen. Om möjligt ordnas transport av äpplen till något stall, mera info om detta senare. Om borttransport ordnas, måste frukten packas i kraftiga säckar. Plastkassar med äpplen får inte lämnas vid WC-backen.

Försäljning eller överlåtelse av stuga

Be ordf. eller sekr. om de skriftliga anvisningar som finns, eller läs på hemsidan om hur du skall gå till väga om du vill sälja din stuga eller om det är frågan om arv. Före försäljningen och innan köpet avgörs, skall köparen kontakta styrelsen och ansöka om medlemskap i föreningen.

Enligt Helsingfors stads regler skall köparen vara mantalsskriven och fast bosatt i Helsingfors. Eftersom föreningens språk är svenska bör köparen kunna ta del av informationen och delta i verksamheten som sker på svenska.

Hyra Storstugan

Medlemmar kan hyra Storstugan för egna evenemang, högst 2 dagar i sträck. Kontakta husmor  Se Sommarbladet för kontaktuppgifter

 

Klagomål

För att säkerställa jämbördig behandling av klagomål mot föreningen, grannar eller andra kolonister skall alla klagomål göras skriftligt. Lämna in lappen med underskrift i styrelsens postlåda på Storstugans bakvägg. Anonyma klagomål behandlas inte.

Kompost

Varje lott bör ha en egen kompost. Kompostera så mycket växtmaterial som möjligt på egen tomt. Det ger extra mylla av god kvalitet.

Hushållsavfall får aldrig sättas i en öppen kompost, då kommer det råttor.

Kvistar och grenar

Styrelsen medelar på anslagstavlan när man kan föra kvistar upp till WC-backen 

Mjuka växtdelar och halvt förmultnat material får inte sättas i kvisthögen, utan ska komposteras. Taggiga kvistar (rosor, hagtorn mm) får inte föras till kvisthögen,  taggarna är besvärliga både i flis och i kompostjord. Hämta inte sådant!  Följ reglerna, för om företagen inte får vad de vill ha, slutar de komma hit. Då får medlemmarna själva göra sig av med sina kvistar.

Lopptorg

Vi idkar lopptorgsförsäljning för att samla in pengar till föreningen och tar gärna emot donationer. Större partier kan avhämtas med bil.

Lån av föreningens egendom

Föreningen äger skottkärror och stegar. Dem får man låna och vi förutsätter att de återlämnas i gott skick. Gräsklipparen kan vi inte låna ut, den är bara avsedd för de allmänna gräsmattorna. Tala med styrelsen om du tycker att vi borde skaffa något för gemensamt bruk.

Mellangångarna

Mellangångarna, dvs brandgångarna, hör till två grannar och får inte användas av andra. Vägarna och mellangångarna skall hållas rena från ogräs. Var och en har sin egen halva att sköta. Om det inte finns någon lott på andra sidan gången, ska hela gången framför lotten hållas fri från ogräs. Vattenledningarna rostar om de inte hålls rena från växtlighet. Putsa ofta bort sand och gräs.

Ofog och störningar

Det är allas sak att övervaka ordningen på området. Kontakta styrelsen, och polis vid behov, om du märker ofog, inbrott eller dylikt.

Porten

Huvudporten vid Naguvägen skall hållas låst varje natt mellan klockan 7.00 och klockan 21.00. Den som går ut först på morgonen låser upp, och den som går eller kommer till stugan efter kl. 21 låser för natten. Portarna vid Pargasvägen och Kiskovägen hålls alltid låsta.

 

Postlåda

Alla bör ha en postlåda och placera den invid grinden eller vid ingången till lotten. Lotter utan postlåda debiteras 10 € per försändelse för postningskostnader.

Sköt om din stuga!

Bygga nytt är dyrt och besvärligt, bevara gammalt är att föredra. Se till att taket inte läcker och att det är tillräckligt med luftutrymme mellan husets botten och marken, minst 15 cm.

Sopor och hushållsavfall

Vi har en noggrann sortering av avfallet i vårt avfallsskjul. Vi hoppas att det fungerar och att var och en följer anvisningarna. Problemavfall får inte lämnas i sophuset.

Vi kan bli tvungna att stänga sophuset om sorteringen inte fungerar. Då blir alternativet att föra hem sin soppåse.

Sotning

Om du har en eldstad bör du låta sota skorstenen vart tredje år.

Spel

Föreningen lånar ut spel. Det finns kubb, krocket och piltavla. 

 

 

Toaletter och duschar

Vi har en ekotoalett vid Storstugan och vattentoaletter, duschar, bastu i WC-byggnaden. Dörrarna låses upp med den egna allmänna nyckeln.

 

Under föreningens fester och andra begivenheter är WC-dörrarna inte låsta. Då skaffar föreningen toalettpapper, tvål och handdukar. Annars hämtar var och en sitt eget papper och andra tillbehör.

Lämna toaletten i snyggt skick. 

Typhus

Helsingfors stad önskar att koloniträdgårdarna har egna typhus. Vi har utarbetat egna typhus vilket är en stor fördel för föreningens medlemmar. När vi har typhus som är godkända av staden blir beslutsprocessen för byggnadslov mycket enklare än vad den varit hittills och det blir billigare att inte behöva låta göra egna ritningar. Lovet ges också snabbare än förr eftersom ritningarna inte mera behöver gå igenom hos staden.

Visa hänsyn

Ställ radio och TV på låg volym. Undvik att klippa din gräsmatta om grannen har en tillställning på gång. Motorgräsklippare och andra högljudda maskiner skall inte användas på söndagar. Enligt våra ordningsregler är högljutt och störande uppträdande och användning av ljudåtergivningsapparater med hög volym förbjudet mellan kl. 23.00 och kl. 7.

Understödande medlemskap

Om din äkta hälft, partner, dotter, son, släkting, eller vän vill ha en möjlighet att delta i vår verksamhet, t.ex. i medlemsträffarna, så är han/hon välkommen att anmäla sig som understödande medlem. Medlemsavgiften är 10 euro.

Öppen eld

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på marken i stadens parker, och det gäller också i vår trädgård. Det är också förbjudet att elda skräp i grill, tunna eller dylikt.