Depågruppen rapporterar från möte med HST 24.5.2019

Närvarande Lasse Granroth, Tylle  Väisänen från Bruna, förvaltningschef Rain Mutka, infra och materielansvarig Artturi Lähdetie, Vesa-Matti Lehtovaara, Kalliosuunnittelu Rockplan Oy, arkitekt.

 • Depåplaneringen fortsätter. Arkitekt Lehtovaara som HST valt föreslår följande lösningar som beaktar koloniträdgården:
 • Den nya depåhallen avstängs med en vägg mot kolonin, varmed spårvagnarnas sväng till depån huvudsakligen sker inomhus.
 • Utanför depåhallen kommer en liten korsning som kommer att orsaka en del buller då spårvagnar kör över den.
 • Mot koloniträdgården lämnas en fil för servicetrafik.
 • En grönzon byggs vid staketet/muren.
 • Hallbyggnaden kan anpassas med landslapsarkitektur och grönväxter t.ex. vildvin.
 • Spårvägssvängarna görs så vida som möjligt vilket minimerar bullret.
 • Avvikelse från tidigare plan: Vänteområdet för spårvagnarna har tagits bort från planen (D på kartan).
 • Byggtid 1,5-3 år. Start hösten 2020 tidigast, men troligen först 2021.

Depågruppen har fått nya kontakter för att reda ut möjligheter till ersättande p-platser och påverkan av tilläggsbygget (kontorshus B som syns i planen).  Depågruppen träffar staden nästa gång i höst. Se bilder på huvudanslagstavlan.

Depågruppen meddelar 12.4.2019

Representanter för koloniträdgårdsföreningen kommer att träffa HST i slutet av april 2019.
 

Föreningen skickade i november 2018 en vädjan till HST och har nyligen fått svar. Föreningens vädjade att staden skulle beakta och minimera de negativa verkningar som depå-, spårvägs- och andra byggen orsakar intill koloniträdgården.
I svaret konstaterar HST att
1) kontorsbygget B på 8 våningar som syns på fantombilden (se anslagstavlan) är lika högt som övriga byggnader vid Naguvägen som högst. Kontorshuset skuggar kolonin kvällstid när solens ljusvinkel är låg. Som värst skuggar den planenliga byggnaden B nästan hela koloniträdgårdsområdet under sommaren. Ifall kontorsbygget förverkligas borde höjden övervägas enligt de principer gällande skuggeffekten som koloniträdgården föreslår. I någon annan situation har skuggeffekten inte lika stor betydelse som i just sådan här koloniträdgård där vistelsen utgår i från att man är utomhus och odlar och sköter växtligheten.
För tillfället har planeringen inletts endast till den del som gäller depåfastigheten.

2) Olika tekniska lösningar för spårvägen utreds i projektplaneringen. Deras inverkan är dock begränskad. Andra alternativ för spårvägen till depån finns i praktiken inte än via Korois- och Naguvägen. Buller från spårvagnarnas väntplats och södra delen av depån kan i någon mån minskas av en mur-/grönzonlösning. Samtidigt skulle en mur framför väntplatsen i viss mån skugga de byggnader som befinner sig närmast gränsen till sydväst.

3) Om parkeringsplatserna vid Naguvägen konstateras att saken ska utredas. Enligt den preliminära generalplanen försvinner alla cirka 20 bilplatse på östra kanten av Naguvägen. Ersättande bilplatser har inte föreslagits.

 

4) om förslaget att försöka begränsa störande byggverksamhet utanför sommarsäsongen svarar HST att pågående byggverksamhet är relativt vanligt i staden. Därav uppstår olägenheter, men de är tidsmässigt begränsade. Att förlänga byggtidtabellen på grund av sommarpaus är inte förenligt med någons intresse och blir dyrt.

 
5) HST konstaterar att landskapsarkitekturen och möjligheterna att leda bort dagvattnet utreds i samband med projektplanen.

 

Brunakärr koloniträdgårds appell till staden/HST gällande depåområdet (november 2018)

Föreningen önskar

 • Minimering av skuggeffekten på vår koloniträdgård som förorsakas av tilläggsbygget
 • På fantombilden är kontorsbyggnaden (D) utritad till sex våningar, detta skulle skugga en betydande del av vår koloniträdgård. Därför föreslår vi att alla kontorsbyggnader i första hand skulle placeras på tomten längs SkogsbackavägenIfall detta inte är möjligt bör höjden på kontorsbyggnad Dfastställas så att den inte ökar skuggeffekten ännu mera, än det under byggnad varande hotel längs Mannerheimvägen, redan gör.
 • Bullret från spårtrafiken begränsas effektivt
 • Spårvagnstrafiken kommer att ledas från Mannerheimvägen via s.k. Teboils hörn och Koroisvägen till Naguvägen. Man har undersökt även andra ruttalternativ, men de har visat sig omöjliga att realisera. I planerna har spårvagnarnas vinkel I kurvorna planerats så vida som möjligt, men trots det kommer bullernivån att vara betydande. Vi förutsätter att trafikens bullernivå minimeras genom effektiva tekniska lösningar (skenornas tekniska lösningar / bullerskydd) och/eller vegetation.
 • Säkrandet av parkeringsplatserna på Naguvägen
 • Genom att spårvagnsskenorna dras via Naguvägen torde en del av parkeringsplatserna försvinna. Parkeringsplatserna är nödvändiga för servicetrafiken till vår koloniträdgård, man kan inte köra med bil på området. Man bör utreda om alla/en del av parkeringsplatserna kan bevaras om det blir förbjudet att köra via Naguvägen.
 • Möjligheten att utnyttja koloniträdgården under byggnadsskedet.
 • Störningar under byggnadsskedet är omöjliga att helt undvika, men vi önskar att byggnadsarbetet inte görs dygnet runt och att de jobb som stör mest skulle I mån av möjlighet utföras under tiden oktober- april.
 • Depån anpassas till trädgårdsomgivningen genom landskapsarkitektur ,  t.ex. en vägg av grönväxter  en grönzon  eller på något annat motsvarande sätt.
 • Att bygga en grönzon skulle på märkbart underlätta att kontrollerade, dam-, mikropartikel-, buller- och dagvattenproblem, som depån förorsakar.

Vid depåprojektets tekniska förverkligande ska följande beaktas:

 • Skydd mot damm och buller under byggnadstiden. Hur motverkas dessa problem i praktiken?
 • Genom att belasta Naguvägen med spårvagnsskenor och –trafik påverkas koloniträdgårdens dagvattenbelastning. Problemet med dagvatten är i och med klimatförändringen ett allt större problem,  som måste beaktas redan i planeringen av byggandet.
 • Spårvägslinje som granne till koloniträdgården är ingen ny sak. Då vändplatsen för linje 10 som fanns där nuvarande kontorsbyggnader på Naguvägen ligger, var man tvungen att dämpa vibrationen med i efterhand gjorda ändringar. Problemen med vibrationer som förorsakas av trafiken bör beaktas redan i byggnadsskedet och man bör aktivt sträva till att förhindra dem.
 • Depån kan förorsaka märkbara ljusföroreningar. Ljusförorening är nattligt syntetljus, som förorsakar märkbara problem för människor, flora och fauna. Ljusföroreningen lyftes fram som ett problem för omgivningen redan i regeringsprogrammet för år 2011. Det bör beaktas, att I nuvarande större byggprojekt ges noggranna villkor för reglering av ljus. Vi strävar till att hindra och minska mängden av ljusförorening redan från början av projektet.