Information gällande depåbygget från Skanska.

 

pdf filer endast på finska

 

Augusti 2021

September2021

November2021

***********************************************************************************

 

***********************************************************************************

 

************************************************************************************

 

************************************************************************************

Depåarbetena inleds i september 2021

Skanska inleder med sina underleverantörer arbetena på den nya spårvagnsdepån i september. Då filmas stugor som ligger inom 100 meters avstånd från depån och samtidigt placerras mätinstrument som ska registrera sprängningarna i koloniträdgården.
Sprängningar och grävningsarbeten inleds i oktober-november. Spårvagnsdepån börjar byggas därefter och den ska borde vara klar till säsongen 2023.

Mot koloniträdgården kommer Skanska att bygga en låg bullervägg. Föreningen har önskat att den förses med någon form av högre spalje med växtlighet som hindrar att objudna gäster klättrar in på området men som samtidigt mjukar upp vyn från koloniträdgårdden mot depåbyggnaderna.

Depågruppen meddelar, februari 2020

Depågruppen har under hösten träffat representanter för Helsingfors trafikverk HST angående planerna att att ta depån på norra sidan om oss i mera effektivt bruk, genom att bygga bl.a. en ny spårvagnsdepå.

Som största byggnad på depåområdet stoltserar nu en blå bussreparationsverkstad och innebandyhall. Bredvid den byggs en ny spårvagnshall, där man kan serva framtidens längre och snabbgående spårvagnar. Det behövs nya utrymmen för den växande            mängden och för storleken på vagnarna. I samma veva kommer HST att avstå från hallarna i Tölö och Herrmans som blivit för små.

Den nya vagnshallen kommer att byggas nordost om den befintliga innebandyhallen. Enligt de för oss presenterade planerna kommer takhöjden att vara ungefär den samma som rampen till innebandyspelarnas bilparkering. Taket på den nya spårvagnshallen kommer att användas som parkeringsplats för bussarna.

Vad annat hämtar denna stora koloss till vår norra horisont? Spårvägstrafiken ökar, ca 100 vagnar kommar att morgon och kväll, ibland också på dagen, åka ut i trafik och tillbaka igen. Vagnarna kommer att köra till depån via Naguvägen och svänga till Mannerheimvägen mellan Teboil och NCC-huset.

Tjänstemännen på Helsingfors stad har berättat, att enligt gatuplanen för Naguvägen kommer man troligtvis att vara tvungna att avstå från parkeringsplatserna vid ena vägrenen till förmån för spårvägstrafiken.                                                              

Vi har letat och hoppats på olika alternativ att öka på antalet parkeringsplatser ämnade för koloniträdgården, men enligt statistiken är situationen för boendeparkeringen i Brunakärr god (226 boendeparkeringstillstånd och 437 platser). Så troligen delar vi på områdets boendeparkeringsplatser.

Planerna att bygga spårvagnsskenorna på Naguvägen väntas att bli klar under år 2020 och gatan byggs färdig innan den nya depån tas i bruk, enligt planerna år 2023.                                                                                                                                                                                                          

HST förmodar att byggandet av den nya depån kan påbörjas hösten 2020. Den oro som vi kolonister känner inför buller och andra nackdelar under både byggnadsskedet och när allt är klart gäller alla brunakärrsbon. Därför samarbetar depågruppen också med Ruskeasuoseura ry..                                                

Vi har diskuterat olika alternativ för att förhindra oljud och ljusförorening samt föreslagit att kurvan på spårvagnsskenorna kunde vidgas för att förminska det det gnissel som hörs långt.                                         

De kontorsbyggnader som planerats på depåområdet finns preliminärt i planutkastet för området. Den kontorsbyggnad som planerats på områdets sydvästrahörn mot trädgården har i planerna flyttats lite bakåt, till läget för rampen.                                                                                                

I samma andetag konstaterades att det just nu inte finns behov att bygga flera kontorsbyggnader på grund av det stora utbudet på kontorsutrymmen i närområdet.

Men planer är planer och de kan ändras åt ena eller andra hållet. Vi följer med situationen.                                                                      

Depågruppen, Tylle Väisänen (23)
(övers. Marianne Qvickström)

 

Depågruppen har träffat representanter från HST 13.5.2020:

Depåbygget håller på att övergå till upphandlingsskeder. Enterpenören är klar hösten 2020 och planeringen av depåbygget inleds I början av år 2021.

I trädgården ska området intill muren röjas sommaren 2020, för att behövliga gransknings- och reparationsåtgärder kan inledas år 2021. Röjningsbehovet gäller minst en meter brett område mätt från muren.

Markarbetena börjar troligen sommaren 2021 eller på hösen varefter spränkningarna inleds.
Därefter kan byggnadsarbetena pågå till juli 2023, då depån borde vara i testbruk.

I depåplaneringen beaktas trädgården så att ett grönzon och ett bullerskydd görs vid gränsen mellan depån och trädgården. Bullerskyddet placeras på depåns sida av grönzonen. I projekt planen har det också föreslagits att en del av fasaden genomförs som grönfasad (viherjulkisivu). Hur detta genomförs och detaljer klarnar senare, kanske våren 2021.

Bussarna börjar köra längs Skogsbackavägen. Olägenheterna av busstrafiken torde minska och minimeras för de nya spårvägarnas del. Spårvagnshallens växelspår placeras inne i depåhallen, vilket minskar bullret. Området mellan den kommande depåbyggnaden och trädgården är avsett endast för sporadisk servicetrafik.

I planeringen av den nya depån beaktas ljusföroreningarna mot trädgården. Planerna specificeras senare. Ifall tillbygget till depån genomförs enligt nuvarande plan, kan man utgå ifrån att depån stör trädgården mindre än nuläge.

Naguvägen

Ifall depåns tillbygge görs enligt nuvarande planer, finns det även planer på bullerskydd mellan Naguvägen och trädgården.

Det finns hopp att en del av parkeringsplatserna vid Naguvägen kan bevaras, trots att det tidigare sett mörkt ut. Vid ett tidigare möte hade arkitekten för området nämligen konstaterat att det finns rikligt med bostadsparkering och 4 timmars parkering I Brunakärr som väl uppfyller kolonisternas transportbehov.

Gatuplanen kommer att finnas för påseende under år 2020, och den ska fastställas under år 2022, före bygget. Före det kan gatan behöva öppnas för eventuella VVS-arbeten. Arbetet borde vara klar sommaren 2023.

Hälsningar från depågruppen, februari 2020

Depågruppen har under hösten träffat representanter för Helsingfors trafikverk HST angående planerna att att ta depån på norra sidan om oss i mera effektivt bruk, genom att bygga bl.a. en ny spårvagnsdepå.

Som största byggnad på depåområdet stoltserar nu en blå bussreparationsverkstad och innebandyhall. Bredvid den byggs en ny spårvagnshall, där man kan serva framtidens längre och snabbgående spårvagnar. Det behövs nya utrymmen för den växande            mängden och för storleken på vagnarna. I samma veva kommer HST att avstå från hallarna i Tölö och Herrmans som blivit för små.

Den nya vagnshallen kommer att byggas nordost om den befintliga innebandyhallen. Enligt de för oss presenterade planerna kommer takhöjden att vara ungefär den samma som rampen till innebandyspelarnas bilparkering. Taket på den nya spårvagnshallen kommer att användas som parkeringsplats för bussarna.

Vad annat hämtar denna stora koloss till vår norra horisont? Spårvägstrafiken ökar, ca 100 vagnar kommar att morgon och kväll, ibland också på dagen, åka ut i trafik och tillbaka igen. Vagnarna kommer att köra till depån via Naguvägen och svänga till Mannerheimvägen mellan Teboil och NCC-huset.

Tjänstemännen på Helsingfors stad har berättat, att enligt gatuplanen för Naguvägen kommer man troligtvis att vara tvungna att avstå från parkeringsplatserna vid ena vägrenen till förmån för spårvägstrafiken.                                                                            

Vi har letat och hoppats på olika alternativ att öka på antalet parkeringsplatser ämnade för koloniträdgården, men enligt statistiken är situationen för boendeparkeringen i Brunakärr god (226 boendeparkeringstillstånd och 437 platser). Så troligen delar vi på områdets boendeparkeringsplatser.

Planerna att bygga spårvagnsskenorna på Naguvägen väntas att bli klar under år 2020 och gatan byggs färdig före den nya depån tas i bruk, enligt planerna år 2023.                                                                                                          

HST förmodar att byggandet av den nya depån kan påbörjas hösten 2020. Den oro som vi kolonister känner inför buller och andra nackdelar under både byggnadsskedet och när allt är klart gäller alla brunakärrsbon. Därför samarbetar depågruppen också med Ruskeasuoseura ry..                                                

Vi har diskuterat olika alternativ för att förhindra oljud och ljusförorening samt föreslagit att kurvan på spårvagnsskenorna kunde vidgas för att förminska det det gnissel som hörs långt.                                         

De kontorsbyggnader som planerats på depåområdet finns preliminärt i planutkastet för området. Den kontorsbyggnad som planerats på områdets sydvästrahörn mot trädgården har i planerna flyttats lite bakåt, till läget för rampen.                                                                                                

I samma andetag konstaterades att det just nu inte finns behov att bygga flera kontorsbyggnader på grund av det stora utbudet på kontorsutrymmen i närområdet.

Men planer är planer och de kan ändras åt ena eller andra hållet. Vi följer med situationen.                                                                      

Depågruppen, Tylle Väisänen (23)
(övers. Marianne Qvickström)

 

Depågruppen rapporterar från möte med HST 24.5.2019

Närvarande Lasse Granroth, Tylle  Väisänen från Bruna, förvaltningschef Rain Mutka, infra och materielansvarig Artturi Lähdetie, Vesa-Matti Lehtovaara, Kalliosuunnittelu Rockplan Oy, arkitekt.

Depåplaneringen fortsätter. Arkitekt Lehtovaara som HST valt föreslår följande lösningar som beaktar koloniträdgården:

Den nya depåhallen avstängs med en vägg mot kolonin, varmed spårvagnarnas sväng till depån huvudsakligen sker inomhus.

Utanför depåhallen kommer en liten korsning som kommer att orsaka en del buller då spårvagnar kör över den.

Mot koloniträdgården lämnas en fil för servicetrafik.

En grönzon byggs vid staketet/muren.

Hallbyggnaden kan anpassas med landslapsarkitektur och grönväxter t.ex. vildvin.

Spårvägssvängarna görs så vida som möjligt vilket minimerar bullret.

Avvikelse från tidigare plan: Vänteområdet för spårvagnarna har tagits bort från planen (D på kartan).

Byggtid 1,5-3 år. Start hösten 2020 tidigast, men troligen först 2021.

Depågruppen har fått nya kontakter för att reda ut möjligheter till ersättande p-platser och påverkan av tilläggsbygget (kontorshus B som syns i planen).  Depågruppen träffar staden nästa gång i höst. Se bilder på huvudanslagstavlan.

Depågruppen meddelar 12.4.2019

Representanter för koloniträdgårdsföreningen kommer att träffa HST i slutet av april 2019.

Föreningen skickade i november 2018 en vädjan till HST och har nyligen fått svar. Föreningens vädjade att staden skulle beakta och minimera de negativa verkningar som depå-, spårvägs- och andra byggen orsakar intill koloniträdgården.
I svaret konstaterar HST att
1) kontorsbygget B på 8 våningar som syns på fantombilden (se anslagstavlan) är lika högt som övriga byggnader vid Naguvägen som högst. Kontorshuset skuggar kolonin kvällstid när solens ljusvinkel är låg. Som värst skuggar den planenliga byggnaden B nästan hela koloniträdgårdsområdet under sommaren. Ifall kontorsbygget förverkligas borde höjden övervägas enligt de principer gällande skuggeffekten som koloniträdgården föreslår. I någon annan situation har skuggeffekten inte lika stor betydelse som i just sådan här koloniträdgård där vistelsen utgår i från att man är utomhus och odlar och sköter växtligheten.
För tillfället har planeringen inletts endast till den del som gäller depåfastigheten.
2) Olika tekniska lösningar för spårvägen utreds i projektplaneringen. Deras inverkan är dock begränskad. Andra alternativ för spårvägen till depån finns i praktiken inte än via Korois- och Naguvägen. Buller från spårvagnarnas väntplats och södra delen av depån kan i någon mån minskas av en mur-/grönzonlösning. Samtidigt skulle en mur framför väntplatsen i viss mån skugga de byggnader som befinner sig närmast gränsen till sydväst.
3) Om parkeringsplatserna vid Naguvägen konstateras att saken ska utredas. Enligt den preliminära generalplanen försvinner alla cirka 20 bilplatse på östra kanten av Naguvägen. Ersättande bilplatser har inte föreslagits.

4) om förslaget att försöka begränsa störande byggverksamhet utanför sommarsäsongen svarar HST att pågående byggverksamhet är relativt vanligt i staden. Därav uppstår olägenheter, men de är tidsmässigt begränsade. Att förlänga byggtidtabellen på grund av sommarpaus är inte förenligt med någons intresse och blir dyrt.
5) HST konstaterar att landskapsarkitekturen och möjligheterna att leda bort dagvattnet utreds i samband med projektplanen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Depågruppen rapporterar från möte med HST 24.5.2019

Närvarande Lasse Granroth, Tylle  Väisänen från Bruna, förvaltningschef Rain Mutka, infra och materielansvarig Artturi Lähdetie, Vesa-Matti Lehtovaara, Kalliosuunnittelu Rockplan Oy, arkitekt.

Depåplaneringen fortsätter. Arkitekt Lehtovaara som HST valt föreslår följande lösningar som beaktar koloniträdgården:

Den nya depåhallen avstängs med en vägg mot kolonin, varmed spårvagnarnas sväng till depån huvudsakligen sker inomhus.

Utanför depåhallen kommer en liten korsning som kommer att orsaka en del buller då spårvagnar kör över den.

Mot koloniträdgården lämnas en fil för servicetrafik.

En grönzon byggs vid staketet/muren.

Hallbyggnaden kan anpassas med landslapsarkitektur och grönväxter t.ex. vildvin.

Spårvägssvängarna görs så vida som möjligt vilket minimerar bullret.

Avvikelse från tidigare plan: Vänteområdet för spårvagnarna har tagits bort från planen (D på kartan).

Byggtid 1,5-3 år. Start hösten 2020 tidigast, men troligen först 2021.

Depågruppen har fått nya kontakter för att reda ut möjligheter till ersättande p-platser och påverkan av tilläggsbygget (kontorshus B som syns i planen).  Depågruppen träffar staden nästa gång i höst. Se bilder på huvudanslagstavlan.

Depågruppen meddelar 12.4.2019

Representanter för koloniträdgårdsföreningen kommer att träffa HST i slutet av april 2019.
 

Föreningen skickade i november 2018 en vädjan till HST och har nyligen fått svar. Föreningens vädjade att staden skulle beakta och minimera de negativa verkningar som depå-, spårvägs- och andra byggen orsakar intill koloniträdgården.
I svaret konstaterar HST att
1) kontorsbygget B på 8 våningar som syns på fantombilden (se anslagstavlan) är lika högt som övriga byggnader vid Naguvägen som högst. Kontorshuset skuggar kolonin kvällstid när solens ljusvinkel är låg. Som värst skuggar den planenliga byggnaden B nästan hela koloniträdgårdsområdet under sommaren. Ifall kontorsbygget förverkligas borde höjden övervägas enligt de principer gällande skuggeffekten som koloniträdgården föreslår. I någon annan situation har skuggeffekten inte lika stor betydelse som i just sådan här koloniträdgård där vistelsen utgår i från att man är utomhus och odlar och sköter växtligheten.
För tillfället har planeringen inletts endast till den del som gäller depåfastigheten.

2) Olika tekniska lösningar för spårvägen utreds i projektplaneringen. Deras inverkan är dock begränskad. Andra alternativ för spårvägen till depån finns i praktiken inte än via Korois- och Naguvägen. Buller från spårvagnarnas väntplats och södra delen av depån kan i någon mån minskas av en mur-/grönzonlösning. Samtidigt skulle en mur framför väntplatsen i viss mån skugga de byggnader som befinner sig närmast gränsen till sydväst.

3) Om parkeringsplatserna vid Naguvägen konstateras att saken ska utredas. Enligt den preliminära generalplanen försvinner alla cirka 20 bilplatse på östra kanten av Naguvägen. Ersättande bilplatser har inte föreslagits.

 

4) om förslaget att försöka begränsa störande byggverksamhet utanför sommarsäsongen svarar HST att pågående byggverksamhet är relativt vanligt i staden. Därav uppstår olägenheter, men de är tidsmässigt begränsade. Att förlänga byggtidtabellen på grund av sommarpaus är inte förenligt med någons intresse och blir dyrt.

 
5) HST konstaterar att landskapsarkitekturen och möjligheterna att leda bort dagvattnet utreds i samband med projektplanen.

Brunakärr koloniträdgårds appell till staden/HST gällande depåområdet (november 2018)

Föreningen önskar

Minimering av skuggeffekten på vår koloniträdgård som förorsakas av tilläggsbygget

På fantombilden är kontorsbyggnaden (D) utritad till sex våningar, detta skulle skugga en betydande del av vår koloniträdgård. Därför föreslår vi att alla kontorsbyggnader i första hand skulle placeras på tomten längs SkogsbackavägenIfall detta inte är möjligt bör höjden på kontorsbyggnad Dfastställas så att den inte ökar skuggeffekten ännu mera, än det under byggnad varande hotel längs Mannerheimvägen, redan gör.

Bullret från spårtrafiken begränsas effektivt

Spårvagnstrafiken kommer att ledas från Mannerheimvägen via s.k. Teboils hörn och Koroisvägen till Naguvägen. Man har undersökt även andra ruttalternativ, men de har visat sig omöjliga att realisera. I planerna har spårvagnarnas vinkel I kurvorna planerats så vida som möjligt, men trots det kommer bullernivån att vara betydande. Vi förutsätter att trafikens bullernivå minimeras genom effektiva tekniska lösningar (skenornas tekniska lösningar / bullerskydd) och/eller vegetation.

Säkrandet av parkeringsplatserna på Naguvägen

Genom att spårvagnsskenorna dras via Naguvägen torde en del av parkeringsplatserna försvinna. Parkeringsplatserna är nödvändiga för servicetrafiken till vår koloniträdgård, man kan inte köra med bil på området. Man bör utreda om alla/en del av parkeringsplatserna kan bevaras om det blir förbjudet att köra via Naguvägen.

Möjligheten att utnyttja koloniträdgården under byggnadsskedet.

Störningar under byggnadsskedet är omöjliga att helt undvika, men vi önskar att byggnadsarbetet inte görs dygnet runt och att de jobb som stör mest skulle I mån av möjlighet utföras under tiden oktober- april.

Depån anpassas till trädgårdsomgivningen genom landskapsarkitektur ,  t.ex. en vägg av grönväxter  en grönzon  eller på något annat motsvarande sätt.

Att bygga en grönzon skulle på märkbart underlätta att kontrollerade, dam-, mikropartikel-, buller- och dagvattenproblem, som depån förorsakar.

Vid depåprojektets tekniska förverkligande ska följande beaktas:

Skydd mot damm och buller under byggnadstiden. Hur motverkas dessa problem i praktiken?

Genom att belasta Naguvägen med spårvagnsskenor och –trafik påverkas koloniträdgårdens dagvattenbelastning. Problemet med dagvatten är i och med klimatförändringen ett allt större problem,  som måste beaktas redan i planeringen av byggandet.

Spårvägslinje som granne till koloniträdgården är ingen ny sak. Då vändplatsen för linje 10 som fanns där nuvarande kontorsbyggnader på Naguvägen ligger, var man tvungen att dämpa vibrationen med i efterhand gjorda ändringar. Problemen med vibrationer som förorsakas av trafiken bör beaktas redan i byggnadsskedet och man bör aktivt sträva till att förhindra dem.

Depån kan förorsaka märkbara ljusföroreningar. Ljusförorening är nattligt syntetljus, som förorsakar märkbara problem för människor, flora och fauna. Ljusföroreningen lyftes fram som ett problem för omgivningen redan i regeringsprogrammet för år 2011. Det bör beaktas, att I nuvarande större byggprojekt ges noggranna villkor för reglering av ljus. Vi strävar till att hindra och minska mängden av ljusförorening redan från början av projektet.

2018

Koloniträdgårdens appell till HST  angående depå-, bygg- och spårvägsplaner 12.2018 innehåller följande punkter (fri översättning av den finska ursprungstexten):

Minimering av skuggeffekten på vår koloniträdgård som förorsakas av tilläggsbygget

På fantom2018bilden är kontorsbyggnaden (D) utritad till sex våningar, detta skulle skugga en betydande del av vår koloniträdgård. Därför föreslår vi att alla kontorsbyggnader i första hand skulle placeras på tomten längs SkogsbackavägenIfall detta inte är möjligt bör höjden på kontorsbyggnad Dfastställas så att den inte ökar skuggeffekten ännu mera, än det under byggnad varande hotel längs Mannerheimvägen, redan gör.

Bullret från spårtrafiken begränsas effektivt

Spårvagnstrafiken kommer att ledas från Mannerheimvägen via s.k. Teboils hörn och Koroisvägen till Naguvägen. Man har undersökt även andra ruttalternativ, men de har visat sig omöjliga att realisera. I planerna har spårvagnarnas vinkel I kurvorna planerats så vida som möjligt, men trots det kommer bullernivån att vara betydande. Vi förutsätter att trafikens bullernivå minimeras genom effektiva tekniska lösningar (skenornas tekniska lösningar / bullerskydd) och/eller vegetation.

Säkrandet av parkeringsplatserna på Naguvägen

Genom att spårvagnsskenorna dras via Naguvägen torde en del av parkeringsplatserna försvinna. Parkeringsplatserna är nödvändiga för servicetrafiken till vår koloniträdgård, man kan inte köra med bil på området. Man bör utreda om alla/en del av parkeringsplatserna kan bevaras om det blir förbjudet att köra via Naguvägen.

Möjligheten att utnyttja koloniträdgården under byggnadsskedet.

Störningar under byggnadsskedet är omöjliga att helt undvika, men vi önskar att byggnadsarbetet inte görs dygnet runt och att de jobb som stör mest skulle I mån av möjlighet utföras under tiden oktober- april.

Depån anpassas till trädgårdsomgivningen genom landskapsarkitektur ,  t.ex. en vägg av grönväxter  en grönzon  eller på något annat motsvarande sätt.

Att bygga en grönzon skulle på märkbart underlätta att kontrollerade, dam-, mikropartikel-, buller- och dagvattenproblem, som depån förorsakar.

Depåprojektets tekniska förverkligande

Skydd mot damm och buller under byggnadstiden.  Hur motverkas dessa problem i praktiken?

Genom att belasta Naguvägen med spårvagnsskenor och –trafik påverkas koloniträdgårdens dagvattenbelastning. Problemet med dagvatten är i och med klimatförändringen ett allt större problem,  som måste beaktas redan i planeringen av byggandet.

Spårvägslinje som granne till koloniträdgården är ingen ny sak. Då vändplatsen för linje 10 som fanns där nuvarande kontorsbyggnader på Naguvägen ligger, var man tvungen att dämpa vibrationen med i efterhand gjorda ändringar. Problemen med vibrationer som förorsakas av trafiken bör beaktas redan i byggnadsskedet och man bör aktivt sträva till att förhindra dem.

Depån kan förorsaka märkbara ljusföroreningar. Ljusförorening är nattligt syntetljus, som förorsakar märkbara problem för människor, flora och fauna. Ljusföroreningen lyftes fram som ett problem för omgivningen redan i regeringsprogrammet för år 2011. Det bör beaktas, att I nuvarande större byggprojekt ges noggranna villkor för reglering av ljus. Vi strävar till att hindra och minska mängden av ljusförorening redan från början av projektet.

Depågruppen oktober 2018//Varikkotyöryhmä tiedottaa//

Tapasimme HKL:n edustajia syyskuussa, jolloin he kertoivat tämänhetkisistä suunnitelmistaan. Tässä tiivistettynä kerrotut asiat.

Tällä hetkellä HKL vasta valmistelee rakennussuunnitelmia, josta selviää mitä oikeasti ollaan tekemässä ja minne. Nykyiset suunnitelmat saattavat siis muuttua.

Rakennussuunnitelman pitäisi olla valmis 2019 alussa, jolloin sitä esitellään myös varikkotyöryhmälle. Tämän jälkeen alkaa urakan kilpailutus, joka koskee siis varikon rakentamista ja mahdollisesti katutöitä. 2019 lopussa rakennustyöt voisivat alkaa, mutta tämä on vielä epävarmaa.

//Raitiovaunukiskojen rakentamisesta ja raitiovaunujen liikennöinnistä//

Kuvassa 2 näkyy punaisella uudet raitiokiskot, jotka vievät varikolle. Mannerheimintieltä Teboil-huoltoaseman kulmalta rakennetaan raitiokiskot Nauvontietä pitkin. Myös muita reittejä oli tarkasteltu, mutta tämä oli ainoa mahdollinen. Nauvontien osuudelle ei tule pysäkkejä. Raitiovaunulinjan 10 pysäkki ei muutu. Havainnekuvassa 1 näkyy vaunujen pysähdysalue D.

Muutokset Nauvontiellä aiheuttavat sen, että nykyiset parkkipaikat menetetään Nauvontieltä ainakin osittain. Nauvontielle 2019 aikana tehdään katusuunnitelma, josta selviää miten kiskot sijoittuvat kadulle. Tässä prosessissa kuullaan naapureita.

Raitiovaunut lähtevät varikolta aamuliikenteeseen noin klo 5-7. Jonkin verran raitiovaunuja ajetaan huoltoon päiväaikaan. Suuri osa vuoroista loppuu ennen puolta yötä, viimeiset raitiovaunut palaavat ajosta noin klo 0 - 2 välillä.

//Raitiovaunuvarikon hankkeen kuvausta//

HKL suunnittelee rakentavansa Ruskeasuon varikon nykyiselle tontille uuden raitiovaunuvarikon, jonka katolle nykyinen bussiparkki siirtyy. Uusi rakennus näkyy havainnekuvassa 1 kirjaimella A.

Uuden rakennuksen korkeus on noin 4 metriä ja ilmeisesti se pystytään rakentamaan ilman räjäytystöitä. Varikolle tullaan sijoittamaan aluksi noin 75 raitiovaunua maan pinnalle. Bussien määrä varikolla ilmeisesti pysyy nykyisenä. Vanha varikkorakennus toimii käytössä 2040-2050 luvulle asti. Varikon muutos voidaan toteuttaa nykyisen kaavan puitteissa.

Alueen perällä sijaitsee Staran varikko (kuvassa 1 F). Tämän muutoksista ei ollut tietoa, mutta varikko säilyy käytössä.

//Alueen uudet toimistotalot//

Alueelle suunnitellaan myös rakennettavaksi toimistotaloja vuokrattaviksi. Nämä ovat havainnekuvassa 1 C ja D. Tämä vaatii kaavamuutoksen, joka saatetaan vireille 2019. Rakennuksilla ei ole vielä urakoitsijaa, joten näiden suhteen kaavamuutoksella ei ole kiirettä. Oletettavasti kaavamuutos saadaan 2019 aikana.

//Tapaamisemme HKL:n edustajien kanssa//

Tapaamisessa esitimme huolemme valmiin varikon sekä käytöstä aiheutuvasta, että rakennusaikaisesta melu-, pöly- ja valosaasteesta. Mainitsimme myös tärinän aiheuttamista haitoista sekä siitä, että erityisesti toimistorakennus B (kuvassa 1) peittää ilta-auringon kyseisen laidan palstoilta.

Olemme jo tuoneet esille meluesteiden tarpeen sekä Nauvontielle että varikkoalueelle. HKL:n edustajat kuuntelivat huolemme, mutta eivät ottaneet niihin kantaa.

Toimistorakennus B on piirretty havainnekuvissa 8 kerrokseksi, kun Mannerheimintien laitaan tuleva hotelli (paikalle E, kuvassa 1) on 6 kerroksinen havainnekuvan perusteella.

Ystävällisesti, varikkotyöryhmä