Appell/anhållan

 

Minimering av skuggeffekten på vår koloniträdgård som förorsakas av tilläggsbygget

 

På fantombilden är kontorsbyggnaden (D) utritad till sex våningar, detta skulle skugga en betydande del av vår koloniträdgård. Därför föreslår vi att alla kontorsbyggnader i första hand skulle placeras på tomten längs SkogsbackavägenIfall detta inte är möjligt bör höjden på kontorsbyggnad Dfastställas så att den inte ökar skuggeffekten ännu mera, än det under byggnad varande hotel längs Mannerheimvägen, redan gör.

 

Bullret från spårtrafiken begränsas effektivt

Spårvagnstrafiken kommer att ledas från Mannerheimvägen via s.k. Teboils hörn och Koroisvägen till Naguvägen. Man har undersökt även andra ruttalternativ, men de har visat sig omöjliga att realisera. I planerna har spårvagnarnas vinkel I kurvorna planerats så vida som möjligt, men trots det kommer bullernivån att vara betydande. Vi förutsätter att trafikens bullernivå minimeras genom effektiva tekniska lösningar (skenornas tekniska lösningar / bullerskydd) och/eller vegetation.

 

Säkrandet av parkeringsplatserna på Naguvägen

Genom att spårvagnsskenorna dras via Naguvägen torde en del av parkeringsplatserna försvinna. Parkeringsplatserna är nödvändiga för servicetrafiken till vår koloniträdgård, man kan inte köra med bil på området. Man bör utreda om alla/en del av parkeringsplatserna kan bevaras om det blir förbjudet att köra via Naguvägen.

 

Möjligheten att utnyttja koloniträdgården under byggnadsskedet.

 

Störningar under byggnadsskedet är omöjliga att helt undvika, men vi önskar att byggnadsarbetet inte görs dygnet runt och att de jobb som stör mest skulle I mån av möjlighet utföras under tiden oktober- april.

 

Depån anpassas till trädgårdsomgivningen genom landskapsarkitektur ,  t.ex. en vägg av grönväxter  en grönzon  eller på något annat motsvarande sätt.

 

Att bygga en grönzon skulle på märkbart underlätta att kontrollerade, dam-, mikropartikel-, buller- och dagvattenproblem, som depån förorsakar.

 

 

Depåprojektets tekniska förverkligande

 

Skydd mot dam och buller under byggnadstiden.  Hur motverkas dessa problem i praktiken?

 

Genom att belasta Naguvägen med spårvagnsskenor och –trafik påverkas koloniträdgårdens dagvattenbelastning. Problemet med dagvatten är i och med klimatförändringen ett allt större problem,  som måste beaktas redan i planeringen av byggandet.

 

Spårvägslinje som granne till koloniträdgården är ingen ny sak. Då vändplatsen för linje 10 som fanns där nuvarande kontorsbyggnader på Naguvägen ligger, var man tvungen att dämpa vibrationen med i efterhand gjorda ändringar. Problemen med vibrationer som förorsakas av trafiken bör beaktas redan i byggnadsskedet och man bör aktivt sträva till att förhindra dem.

 

Depån kan förorsaka märkbara ljusföroreningar. Ljusförorening är nattligt syntetljus, som förorsakar märkbara problem för människor, flora och fauna. Ljusföroreningen lyftes fram som ett problem för omgivningen redan i regeringsprogrammet för år 2011. Det bör beaktas, att I nuvarande större byggprojekt ges noggranna villkor för reglering av ljus. Vi strävar till att hindra och minska mängden av ljusförorening redan från början av projektet.