Publicerat 10.6.2019

Förslag till nya stadgar för Brunakärr koloniträdgårdsförening

Nedan kan du bekanta dig med stadgegruppens förslag till nya stadgar
Förslaget har presenterats för medlemmarna vid 3 olika infotillfällen 18.6, 29.6 och 28.8.2019. Stadgegruppen utvecklar sitt förslag utifrån feedbacken av medlemmarna.

Tanken är att de ska
1.    skickas för föhandsgranskning till Patent- och registerstyrelsen
2.    behandlas under ett extra medlemsmöte före årsmötet
3.    godkännas eller förkastas vid årsmötet 2020. Ifall förslaget förkastas lägger stadgegruppen ner arbetet.
4.    Om årsmötet godkänner förslaget, skickas det till Patent- och registerstyrelsen för godkännande
5.    De nya stadgarna kan tidigast tas i bruk i samband med årsmötet år 2021.

Förslag till nya stadgar för Brunakärr koloniträdgårdsförening rf (pdf)

Förslag till nya stadgar för Brunakärr koloniträdgårdsförening rf

1.   Föreningens namn är Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f.      

      Föreningens språk är svenska och dess hemort Helsingfors.

2.   Föreningens syfte och verksamhet

Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. är en ideell förening.

Den har som uppgift att befrämja intresset för koloniträdgårdsverksamhet och trädgårdsodling. Föreningen värnar om det svenska rummet, trädgårdens traditionella växter och byggnadskultur samt söker ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar i en föränderlig värld.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att

 • arrendera mark av Helsingfors stad och i sin tur utarrendera densamma till sina medlemmar som koloniträdgårdslotter.

 • anordna sammankomster, diskussions- och informationsmöten samt utbildning för sina medlemmar

 • sköta området enligt stadens föreskrifter

 • Upprätthålla kontakt med och göra förslag och initiativ till myndigheter och andra beslutsfattare.

Föreningen kan köpa, äga och sälja aktier och andra värdepapper, samt förvalta och äga fast egendom och lös egendom med föreningsmötets fullmakt. Föreningen kan motta och förvalta understöd, donationer och testamenten.

Föreningen kan genom arv, gåva eller testamente erhålla och förvalta arrenderätter med eller utan stugor samt sälja dem.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen bedriva kiosk-/caféverksamhet samt sälja produkter som en del av föreningens verksamhet. Föreningen kan ordna försäljningar, lotterier eller penninginsamlingar för föreningens egna behov.

Föreningen kan vara medlem i inhemsk eller utländsk organisation som främjar förverkligandet av föreningens syfte.

3.   Medlemsformer

-   ordinarie medlem

-   extra medlem

-   understödande medlem

-   hedersmedlem.

Styrelsen kan som ordinarie medlem efter prövning godkänna en fysisk person att förvalta en arrendelott i Brunakärr koloniträdgård. En ordinarie  medlem ska vara myndig, skriven och permanent bosatt i Helsingfors. Varje arrendelott kan bara ha en ordinarie medlem.

En ordinarie medlem kan utse en nära person till sin extra medlem. En extra medlem kan vid behov mot fullmakt representera sin ordinarie medlem och rösta på föreningens möten. En extra medlem kan också delta i styrelsearbetet och andra förtroendeuppgifter.

En extra medlem ska uppfylla samma kriterier som en ordinarie  medlem. Varje ordinarie  medlem och arrendelott kan ha högst en (1) extra medlem, men flera understödande medlemmar.

En extra medlem ska ansöka om medlemskap i samförstånd med ordinarie medlem. Ansökan om medlemskap ska godkännas av styrelsen efter prövning. Den extra medlemmen får inte inneha någon koloniträdgårdslott inom Helsingfors stads område med stöd av arrenderätt.

Endast en person kan vara extra medlem i förhållande till en arrendelott. En person kan inte samtidigt vara både ordinarie  medlem och extra medlem.

Till understödande medlem kan styrelsen godkänna en enskild person, sammanslutning eller stiftelse som vill understöda föreningens syfte. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt. En understödande medlem kan inte vara styrelsemedlem.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. En hedersmedlem som samtidigt är ordinarie medlem kan ha styrelsepositioner och andra förtroendepositioner i föreningen.

4. Medlemsavgift

Ordinarie  medlem, extra medlem, understödande medlem och hedersmedlem betalar till föreningen en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet. Medlemsavgiften kan vara olika för olika medlemsformer.

5. Medlemskrav

En lott får överlåtas till ny arrendator först efter att styrelsen har godkänt den nya ordinarie medlemmen.

En ordinarie  medlem och extra medlem ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter ett medlemskap i föreningen innebär. Medlemmarna ska följa arrendeavtalet och stadens spelregler för koloniträdgårdar samt regler för byggande. Medlemmarna ska också följa föreningens stadgar, bygganvisningar och andra av föreningen godkända anvisningar.

En ordinarie  medlem ansvarar i sista hand till föreningen för sin extra medlem och sina gäster samt hur de agerar på området.

Ordinarie medlemskap och extra medlemskap upphör när lotten byter innehavare och stugan ägare.

En intressebevakare som magistraten utsett för en enskild ordinarie medlem kan inte agera som medlem med fullmakt, utan får endast förvalta stugan och därtill hörande egendom.

Ett dödsbo kan inte vara medlem i föreningen. Dödsboet ska skicka föreningen bouppteckning och släktutredning. Lotten ska övergå genom arv eller försäljning inom en tidsfrist på ett år.

6. Utträde och uteslutning ur föreningen

En ordinarie medlem utträder ur föreningen när lotten byter innehavare och stugan ägare. Ifall en medlem har för avsikt att byta, dvs. först sälja egen stuga och därefter köpa en annan stuga kan medlemskapet fortsätta en övergångsperiod på 30 dagar.

Medlemskapet och rätten att inneha ett arrendekontrakt upphör också ifall en medlem flyttar bort från Helsingfors. En extra medlem utträder samtidigt som dennes ordinarie medlem, eller på egen begäran.

Styrelsen kan säga upp ordinarie och extra medlemskap på följande grunder:

 • om den ordinarie medlemmen i strid med arrendeavtalet överlåtit nyttjanderätten eller lånat eller hyrt ut arrendeområdet till någon utomstående.
 • om den ordinarie medlemmen inte har betalat arrendeavgiften eller den ordinarie a medlemmen eller extra medlemmen inte har betalat någon annan av föreningen bestämd avgift inom fastställd tid och inte efter uppmaning fullgör sin betalningsskyldighet inom en (1) månad från det att uppmaningen givits eller inom samma tid ställer en godtagbar säkerhet.
 • om den ordinarie medlemmen väsentligt misskött sin skyldighet att underhålla arrendeområdet och därtill hörande egendom eller om hen med sitt handlande väsentligt skadat föreningen eller om hen nyttjat arrendeområdet eller därtill hörande egendom i strid med arrendeavtalet och stadens eller föreningens föreskrifter och anvisningar, och inte efter uppmaning inom förelagd skälig tid rättar sin försummelse eller sitt förfarande.

Om styrelsen åberopar annan grund för uppsägning än den som nämns i punkt I eller II,  kan den ordinarie medlemmen eller extra medlemmen inom 30 dagar från att medlemmen tagit del av styrelsens uppsägningsbeslut, framföra ett skriftligt svaromål till styrelsen. Det skriftliga svaromålet och styrelsens uppsägningsbeslut ska då behandlas vid följande föreningsmöte. Om föreningsmötet bekräftar styrelsens beslut, träder uteslutningen omedelbart i kraft.

En uppsagd ordinarie medlem har samma skyldigheter som en ordinarie medlem tills hen har sålt sin stuga och överlåtit lotten. Stugan ska säljas inom ett år från och med uppsägningen.

      7.  Beslutsfattande och förvaltning

Föreningens beslutande organ är årsmötet. Andra beslutföra föreningsmöten kan ordnas vid behov. Föreningens styrelse, som utgör dess förvaltningsorgan, väljs vid årsmötet bland föreningens ordinarie och extra medlemmar.

Möteskallelse till föreningsmöten, dvs årsmötet och övriga beslutföra föreningsmöten ska skickas till den ordinarie medlemmen. Möteskallelsen skickas per e-post minst 14 dagar före mötet, eller per post om e-post saknas. Meddelandet ska också sättas upp på anslagstavlan och hemsidan. Vid behov kan styrelsen besluta att också meddela om föreningsmötet i andra svenskspråkiga medier.

Varje medlem är själv skyldig att se till att föreningen har aktuella kontakt- och adressuppgifter till hen. Nya uppgifter ska meddelas styrelsen inom en månad efter ändringen.

Styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper kan sammanträda elektroniskt ifall samtliga medlemmar i gruppen samtycker.

     8.    Årsmötet

Vid föreningens årsmöte, som hålls senast 15 april, behandlas följande ärenden:

 1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 3. Mötets föredragningslista godkänns
 4. Föredragning av årsberättelsen
 5. Föredragning av föreningens bokslut och revisorns eller verksamhetsgranskarens utlåtande
 6. Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
 7. Fastställande av följande års verksamhetsplan
 8. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsårets övriga avgifter
 9. Fastställande av följande års budget
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelsemedlemmar i stället för de avgående
 12. Val av en revisor eller verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
 13. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska hen skriftligt meddela detta till styrelsen senast 2 månader före mötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen. En extra medlem som med fullmakt representerar sin ordinarie  medlem på föreningsmötet ska ha ansökt om medlemskap senast två (2) månader före föreningsmötet och blivit godkänd av styrelsen.

Ifall årsmötet inte kan välja en ordförande ska styrelsen inom 2 veckor och inom sig utse en ordförande samt meddela om beslutet till medlemmarna.                                                                                                                

      9.   Beslutsförfarande på möte

Varje lott kan bara rösta med en röst. Rösträtt på föreningens årsmöte och extra föreningsmöten har ordinarie medlem som betalat sina förfallna medlemsavgifter och andra avgifter till föreningen. Om den ordinarie medlemmen har förhinder kan hen endast befullmäktiga sin egen, alltså arrendelottens extra medlem att rösta i sitt ställe vid föreningens möten. Det förutsätter att både ordinarie och extra medlemmen skött sina förfallna avgifter till föreningen. Fullmakten skall vara skriftlig och visas upp vid mötet. I andra fall är bruket av fullmakt förbjudet. En ordinarie medlem eller extra medlemmen i dennes ställe, kan således bara rösta med en röst. En lott kan inte representera en annan lott med fullmakt.

Som mötets beslut gäller den åsikt som har fått mest av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör lotten.

     10.  Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och 7–11 medlemmar vilka valts på årsmötet. Styrelsen består av ordinarie medlemmar och högst till 1/3 av extra medlemmar. Varje enskild lott kan i styrelsen representeras av endast en person.

Ordförandens mandat är 1 år, styrelsens medlemmars mandat är två år så att hälften av dem är i tur att avgå varje år. Första gången avgör lotten de avgående. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod inleds direkt efter valet.

Styrelsen utser funktionärer och delegerar olika projektansvar till av styrelsen valda arbetsgrupper.

Sekreterare och kassör kan väljas utom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller då hen har förhinder på viceordförandens kallelse. Styrelsen är beslutför om hälften av medlemmarna, ordförande eller vice-ordförande medräknade, är närvarande. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

    11.  Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande och viceordförande tillsammans eller någon av dem tillsammans med sekreteraren eller med en person som av styrelsen förordnats för detta ändamål. Föreningens namn tecknas alltid av två personer.

    12.  Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.

    13.   Verksamhetsgranskning eller revision

Verksamhetsgranskaren eller revisorn ska meddelas om att bokslutet färdigställts senast en (1) månad före årsmötet. Utlåtandet meddelas föreningens styrelse två (2) veckor före årsmötet och presenteras på årsmötet.

    14.  Ändring av föreningens stadgar

Ändring av föreningens stadgar måste godkännas på två föreningsmöten varav det sista är årsmötet. För giltigt beslut om stadgeändring erfordras ¾ röstmajoritet. Stadgeändringar ska uppges i möteskallelsen. Om föreningens språk ska ändras krävs 5/6 majoritet.

    15.   Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f. kan fattas vid årsmötet och ska bekräftas av ett föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter sagda möte. För giltigt beslut om föreningens upplösande krävs 5/6 röstmajoritet.

Vid dessa möten bestäms också om användningen av Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f:s tillgångar, varvid dessa ska tillfalla svenskspråkiga ändamål som står föreningens syfte nära.

Upplösning av föreningen ska anges i möteskallelse