Publicerat 10.6.2019

Förslag till nya stadgar för Brunakärr koloniträdgårdsförening

Nedan kan du bekanta dig med stadgegruppens förslag till nya stadgar

Förslaget presenterades för medlemmarna vid 2 olika infotillfällen 18.6  och 29.6. Stadgegruppen utvecklar sitt förslag utifrån feedbacken av medlemmarna.

Tanken är att de ska

 1. skickas för föhandsgranskning till Patent- och registerstyrelsen i sommar
 2. godkännas vid årsmötet 2020 varefter de
 3. skickas till Patent- och registerstyrelsen för godkännande
 4. tas i bruk i samband med årsmötet år 2021(tidigast möjligt då).

Förslag till nya stadgar för Brunakärr koloniträdgårdsförening rf (pdf)

Förslag till nya stadgar för Brunakärr koloniträdgårdsförening rf

    1.   Föreningens namn är Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f.      

      Föreningens språk är svenska och dess hemort Helsingfors.

2.   Föreningens syfte och verksamhet

Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. är en ideell förening.

Den har som uppgift att befrämja intresset för koloniträdgårdsverksamhet och hållbar utveckling. Föreningen värnar om byggnadskulturen och traditionella trädgårdsväxter på området.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att

 • arrendera jord av Helsingfors stad och i sin tur utarrendera densamma till sina medlemmar som koloniträdgårdslotter utan vinst.
 • anordna sammankomster, diskussions- och informationsmöten samt utbildning för sina medlemmar
 • sköta området enligt stadens föreskrifter
 • Upprätthålla kontakt med och göra förslag och initiativ till myndigheter och andra beslutsfattande aktörer.

Föreningen kan köpa, äga och sälja aktier och andra värdepapper, samt förvalta och äga fast egendom och lös egendom. Föreningen kan motta och förvalta understöd, donationer och testamenten.

Föreningen kan genom arv, gåva eller testamente erhålla och förvalta kolonilotter samt sälja dem.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen bedriva kiosk-/caféverksamhet samt sälja och förmedla produkter anknutna till trädgårdsverksamhet. Föreningen kan ordna försäljningar, lotterier eller penninginsamlingar.

Föreningen kan vara medlem i en inhemsk eller utländsk organisation som främjar förverkligandet av föreningens syfte.

3.   Medlemsformer

-   egentlig medlem

-   familjemedlem

-   understödande medlem

-   hedersmedlem.

Styrelsen kan som egentlig medlem efter prövning godkänna en fysisk person att förvalta en arrendelott i Brunakärr koloniträdgård. En egentlig medlem ska vara myndig, skriven i Helsingfors och ha sin permanenta bostad i staden. Varje arrendelott kan bara ha en egentlig medlem.

Den egentliga medlemmen kan utse en nära och pålitlig person till sin familjemedlem, som vid behov mot fullmakt kan representera den egentliga medlemmen och rösta på föreningens möten.

En  familjemedlem ska uppfylla samma kriterier som en egentlig medlem, men behöver inte nödvändigtvis vara nära släkt eller bo i samma hushåll som den egentliga medlemmen.

Varje egentlig medlem och arrendelott kan ha högst en (1) familjemedlem.

En egentlig medlem kan meddela sin familjemedlem till styrelsen och samtidigt visa att samtliga kriterier för familjemedlemskap uppfylls. Familjemedlemmen får inte inneha någon koloniträdgårdslott inom Helsingfors stads område med stöd av arrenderätt.

Endast en person kan vara familjemedlem i förhållande till en arrendelott. En person kan inte samtidigt vara både egentlig medlem och familjemedlem.

Tillägg 17.6.: Styrelsen godkänner familjemedlemmen efter prövning.

Som understödande medlem kan styrelsen godkänna en enskild person, sammanslutning eller stiftelse som vill understöda föreningens syfte. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt. Understödande medlem kan inte vara styrelsemedlem.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. En hedersmedlem som samtidigt är egentlig medlem kan ha styrelsepositioner och andra förtroendepositioner i föreningen.

4. Medlemsavgift

Egentlig medlem, familjemedlem, understödande och hedersmedlem betalar till föreningen en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet. Medlemsavgiften kan vara olika för olika medlemsformer.

5. Medlemskrav

En lott får överlåtas till ny stugägare först efter att styrelsen har godkänt den nya egentliga medlemmen.

Egentlig medlem och familjemedlem ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter medlemskapet innebär. Medlemmarna ska följa arrendeavtalet och stadens spelregler för koloniträdgårdar samt regler för byggande. Medlemmarna ska också följa föreningens stadgar, bygganvisningar och andra av föreningen godkända anvisningar.

En egentlig medlem ansvarar i sista hand till föreningen för sin familjemedlems och sina gästers agerande på området.

Egentligt medlemskap och familjemedlemskap upphör när lotten byter innehavare och stugan ägare.

En intressebevakare som magistraten utsett för en enskild egentlig medlem kan inte agera som medlem med fullmakt, utan får endast förvalta stugan och därtill hörande egendom.

Ett dödsbo kan inte vara medlem i föreningen. Dödsboet ska skicka föreningen bouppteckning och släktutredning. Lotten ska övergå genom arv eller försäljning inom en tidsfrist på ett år.

6. Utträde och uteslutning ur föreningen

En egentlig medlem utträder ur föreningen när lotten byter innehavare och stugan ägare. Ifall en medlem har för avsikt att byta, dvs. först sälja egen stuga och därefter köpa en annan stuga kan medlemskapet fortsätta en övergångsperiod på 30 dagar.

Medlemskapet och rätten att inneha ett arrendekontrakt upphör också ifall en medlem flyttar bort från Helsingfors. En familjemedlem utträder samtidigt som den egentliga medlemmen, eller på egen begäran.

Styrelsen kan säga upp egentligt medlemskap och familjemedlemskap på följande grunder:

 • om den egentliga medlemmen i strid med arrendeavtalet överlåtit arrenderätten eller upplåtit arrendeområdet eller en del av därav i någon annans besittning
 • om den egentliga medlemmen inte har betalat arrendeavgiften eller den egentliga medlemmen eller familjemedlemmen inte har betalat någon annan av föreningen bestämd avgift inom fastställd tid och inte efter uppmaning fullgör sin betalningsskyldighet inom en (1) månad från det uppmaningen givits eller inom samma tid ställer en godtagbar säkerhet.
 • om den egentliga medlemmen väsentligt misskött sin skyldighet  att underhålla arrendeområdet och därtill hörande egendom eller om hen med sitt handlande väsentligt skadat föreningen eller om hen nyttjat arrendeområdet eller därtill hörande egendom i strid med arrendeavtalet och stadens eller föreningens föreskrifter och anvisningar, och inte efter uppmaning inom förelagd skälig tid rättar sin försummelse eller sitt förfarande.

Om styrelsen åberopar annan grund för uppsägning än den som nämns i punkt I eller II,  kan den egentliga medlemmen eller familjemedlemmen inom 30 dagar från att medlemmen tagit del av styrelsens uppsägningsbeslut, framföra ett skriftligt svaromål till styrelsen. Det skriftliga svaromålet och styrelsens uppsägningsbeslut ska då behandlas vid följande föreningsmöte. Om föreningsmötet bekräftar styrelsens beslut, träder uteslutningen omedelbart i kraft.

En uppsagd medlem har samma skyldigheter som egentlig medlem tills hen har sålt sin stuga och överlåtit lotten.

      7.  Beslutsfattande och förvaltning

Föreningens beslutande organ är årsmötet. Extra föreningsmöte kan ordnas vid behov. Föreningens styrelse, som utgör dess förvaltningsorgan, väljs vid årsmötet bland föreningens egentliga medlemmar och familjemedlemmar.

Möteskallelse till föreningsmöten, dvs årsmötet och övriga beslutföra föreningsmöten ska skickas till den egentliga medlemmen. Möteskallelse med handlingar skickas per e-post minst 14 dagar före mötet, eller per post om e-post saknas. Meddelandet ska också sättas upp på anslagstavlan och hemsidan. Vid behov kan styrelsen besluta att också meddela om föreningsmötet i andra svenskspråkiga medier.

Det ankommer på varje medlem att se till att föreningen har tidsenliga kontakt- och adressuppgifter till hen.

Styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper kan sammanträda elektroniskt ifall samtliga medlemmar i gruppen samtycker.

     8.    Årsmötet

Vid föreningens årsmöte, som hålls senast 15 april, behandlas följande ärenden:

 1. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 3. Mötets föredragningslista godkänns
 4. Föredragning av årsberättelsen
 5. Föredragning av föreningens bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande
 6. Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
 7. Fastställande av följande års verksamhetsplan
 8. Fastställande av följande års budget
 9. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsårets övriga avgifter
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av styrelsemedlemmar i stället för de avgående
 12. Val av en revisor eller verksamhetsgranskare och en suppleant för denne
 13. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska hen skriftligt meddela detta till styrelsen senast 2 månader före mötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen. Likaså måste en familjemedlem som representerar egentlig medlem på föreningsmötet vara anmäld till styrelsen senast 2 månader före mötet.

Ifall årsmötet inte kan välja en ordförande ska styrelsen inom 2 veckor och inom sig utse en ordförande samt meddela om beslutet till medlemmarna.                                                                                                               

      9.   Beslutsförfarande på möte

Varje lott kan bara rösta med en röst. Rösträtt på föreningens möten och årsmöte har egentlig medlem som betalat sina medlemsavgifter och andra avgifter till föreningen. Om den egentliga medlemmen har förhinder, kan hen enbart befullmäktiga sin och arrendelottens familjemedlem, som betalat sin medlemsavgift, att rösta vid föreningens möten. Fullmakten skall vara skriftlig och visas upp vid mötet. I övriga fall är bruket av fullmakt förbjudet. En egentlig medlem, eller familjemedlemmen i dennes ställe, kan således bara rösta med en röst. En lott kan inte representera en annan lott med fullmakt.

Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgörs resultatet av mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

     10.  Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och 7–11 medlemmar vilka valts på årsmötet. Styrelsen består av egentliga medlemmar och högst 1/3 familjemedlemmar. Varje enskild lott kan i styrelsen representeras av endast en person.

Ordförandes mandat är 1 år, styrelsens medlemmars mandat är två år så att hälften av dem är i tur att avgå. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod inleds direkt efter valet.

Styrelsen utser funktionärer och delegerar olika projektansvar till av styrelsen valda arbetsgrupper.

            Sekreterare och kassör kan väljas utom styrelsen.

 Styrelsen sammanträder på ordförandes eller då hen har förhinder på viceordförandes kallelse. Styrelsen är beslutför om hälften av medlemmarna, ordförande eller vice-ordförande medräknade, är närvarande. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

    11.  Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande och viceordförande tillsammans eller någon av dem tillsammans med sekreteraren eller med en person som av styrelsen förordnats för detta ändamål. Föreningens namn tecknas alltid av två personer.

    12.  Föreningens räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.

    13.   Verksamhetsgranskning eller revision

Verksamhetsgranskaren eller revisorn ska meddelas om att bokslutet färdigställts senast en (1) månad före årsmötet. Utlåtandet meddelas föreningens styrelse två (2) veckor före årsmötet och presenteras på årsmötet.

    14.  Ändring av föreningens stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan göras endast på föreningens årsmöte. För giltigt beslut om stadgeändring erfordras ¾ röstmajoritet. Stadgeändringar ska uppges i möteskallelsen.

    15.   Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f. kan fattas vid årsmötet och ska bekräftas av ett föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter sagda möte. För giltigt beslut om föreningens upplösande krävs 5/6 röstmajoritet.

Vid dessa möten bestäms också om användningen av Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f:s tillgångar, varvid dessa ska tillfalla svenska ändamål som står föreningens syfte nära.

Upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen.