Viktigt att veta om Brunakärr ktf

  1. Om du köper, äger eller vill sälja en kolonistuga i Brunakärr
  2. Om du flyttar bort från Helsingfors
  3. Om du inte orkar sköta din stuga och trädgård
  4. Om lottinnehavaren dör
  5. Hur länge fortsätter arrendeavtalet?
  6. Är det kö för att köpa en kolonistugan och vad kostar de?

1. Om du köper, äger eller vill sälja en kolonistuga i Brunakärr

En kolonistuga är inte en vanlig sommarstuga där man kan bygga och odla hur man vill. En koloniträdgård är ett grönområde som är öppet för stadsborna alla dagar under sommarmånaderna. Lotterna och stugorna är privata. När du köper en kolonistuga måste du bli medlem i den koloniträdgårdsförening som förvaltar över området.

Som stugägare och arrendator betalar du till föreningen medlemsavgift, arrendeavgift enligt storleken på din lott, en avgift till renoveringsfonden, vattenavgift, elavgift (du ska själv avläsa och meddela mätarställningen till föreningen) och en del andra bidrag till verksamheten. Inskrivningsåret ska man också betala en inskrivningsavgift.

Föreningens språk är svenska

Brunakärr koloniträdgårdsförening är en svenskspråkig förening. I Brunakärr koloniträdgård ges den officiella informationen på svenska.  Koloniträdgården är också ett svenskt rum i Helsingfors.

Som medlem är det viktigt att du kan åtminstone så mycket svenska att du förstår dina rättigheter och skyldigheter och kan fungera i koloniträdgården som medlem, innehavare av en kolonilott och ägare av en stuga. Du ska alltså förstå föreningens regler och följa dem, men också aktuell information om vad som förväntas av dig och vad du måste veta i olika situationer. Svenska behöver inte vara ditt modersmål.

Brunakärr koloniträdgård är ett av de svenska rummen i Helsingfors. Här kan man kan glatt hälsa på mötande människor och inleda ett samtal på svenska.

Du måste bo i Helsingfors

För att köpa en kolonistuga i Helsingfors måste man bo och vara skriven i Helsingfors. Om man flyttar till en annan stad, kommun eller utomlands måste man sälja sin stuga. Man får bara äga en kolonistuga i taget.

En koloniträdgård kräver underhåll hela sommarsäsongen. Man ska vara intresserad av trädgårdsodling och kunna hålla sin trädgård snygg och sin stuga i skick hela sommarsäsongen. På vintern är det bra att man ser om sin lott och stuga då och då, att allt är i sin ordning.

Man kan inte ha en kolonistuga som sin fasta adress, men man får tillbringa sommardagarna och övernatta i sin stuga.

De andra 8 koloniträdgårdsföreningarna i Helsingfors är finskspråkiga. Koloniträdgårdsföreningarna i Helsingfors hör till Områdesföreningen för Helsingfors Koloniträdgårdar rf. Koloniträdgårdarnas riksomfattande förbund heter Suomen siirtolapuutarhaliitto ry. Alla koloniträdgårdsföreningar i landet kräver inte att man bor i kommunen eller staden i fråga.

Du får inte bygga eller odla hur som helst
Medlemmarna i Brunakärr koloniträdgårdsförening ska följa föreningens och stadens regler och anvisningar. Ibland kan föreningens vara strängare än stadens regler om exempelvis byggande och odling området.

I Brunakärr har en lott maximalt en total byggrätt på 25 m2. I den arealen ska både stugan och eventuella förråd och lekstugor ingå. På varje lott ska det finnas minst ett fruktträd och 2/3 av lotten ska vara odlad.

Man alltså får inte riva, bygga eller odla hur man vill i en koloniträdgård. Det känner inte alla köpare eller fastighetsförmedlare till.

Det är inte självklart att man får riva en gammal stuga och bygga en ny. De gamla stugorna ska bevaras så länge de går att rusta. Nya som byggs ska göras enligt typhusmodeller för området. Olika regler som gäller byggande i trädgårdarna har samband med olika kultur- och miljövärden i den över 100-åriga trädgården, men också dränering och hållbar utveckling.

Det mesta av växtligheten i trädgårdarna är traditionella sorter från början av 1900-talet. Det gäller både träd, buskar och andra odlingar. Hela Brunakärr koloniträdgård är ett levade trädgårdsmuseum.

Om du är intresserad av en lott, men vill riva stugan  ska du först fråga föreningens styrelse vad du får göra. Föreningens byggnadskommitté tar ställning till byggen från fall till fall.

Du måste hålla din egen trädgård, omgivande grusgångar och mellangångar snygga och fria från ogräs. Du ska också följa föreningens ordningsregler och respektera dina grannar och andra medlemmar i kolonin.

Du får inte hyra eller låna ut din stuga

Du får inte hyra eller låna ut din kolonistuga till någon annan. Det gäller också enstaka övernattningar.
När du har gäster på området ansvarar du för att de uppför sig respektfullt och följer föreningens regler.

En koloniträdgårdsförening är en social gemenskap

När du köper en kolonistuga blir du medlem i koloniträdgårdsföreningen som administrerar området. Kolonilotten som stugan står på hyr du av föreningen som arremderat jorden av staden. Den är ditt privata område och ingen annan får komma in på din lott utan lov.

En koloniträdgård är alltid också en social gemenskap där grannarna finns tätt inpå.  Man ska visa hänsyn och respektera varandra och komma överens med olika slags människor. Ibland kan man behöva färdigheter att lösa konflikter. Som medlem förväntas man också delta i föreningens verksamhet.

Utöver det privata livet och jobbet i den egna trädgården ska lottinnehavarna hålla områden och gångar som angränsar till den egna lotten fria från ogräs och annan störande växtlighet.  Eventuella häckar ska också vara klippta och snygga hela säsongen.

Dessutom ska medlemmarna delta i olika underhållsarbeten på de allmänna områdena i koloniträdgården. Föreningen, det vill säga medlemmarna har nämlligen tillsammans ansvar för att de allmänna områdena hålls i skick och ser snygga ut.

Föreningen ordnar också olika tillställningar för medlemmarna, men ibland också för allmänheten. Också de här tillställningarna arrangerar och ställer vi i ordning tillsammans. Samtidigt samlar vi in pengar för verksamheten genom café, lotterier och lopptorg.

Tips: Det riksomfattande koloniträdgårdsförbundet har givit ut den finskspråkiga guiden Siirtolapuutarhapalstan ja mökin kauppa (pdf). Den innehåller allmän information för den som funderar på att köpa en kolonistuga.

  1. Om du flyttar bort  från Helsingfors

Helsingfors stads koloniträdgårdar är avsedda för helsingforsbor. Du kan varken köpa en stuga eller bli egentlig medlem i Brunakärr koloniträdgårdsförening om du inte bor i Helsingfors.

Om du redan äger en kolonistuga i Helsingfors och flyttar till en annan kommun eller utomlands, måste du sälja din stuga inom ett år. Kom ihåg att meddela läget till styrelsen.

  1. Om du inte orkar sköta din stuga och trädgård

När du inte längre orkar sköta din stuga och trädgård är det klokast att sälja stugan innan din lott förfaller och förlorar i värde.

Från en dåligt skött trädgård sprider sig ogräs och andra gissel snabbt till omgivande lotter. Det kan också orsaka konflikter mellan grannarna, men också annars inom föreningen.

Både föreningen och staden granskar varje år att lotterna är i gott skick och   enligt reglerna. Om du inte sköter din trädgårdslott eller låta stugan förfalla kan du få en skriftlig anmärkning.

Som yttersta åtgärder kan styrelsen besluta att rusta upp lotten på din bekostnad, eller rentav säga upp ditt medlemskap så du blir tvungen att sälja stugan inom en viss tid.

  1. Om lottinnehavaren dör

Om en lottinnehavare/stugägare dör behöver föreningens styrelse få veta det. För att föreningens styrelse ska kunna sköta sina uppgifter på rätt sätt behöver föreningen dödsboets släktutredning och bouppteckning. Dödsboet kan utse en representant och kontaktperson till styrelsen som ansvarar för att stugan och trädgården inte förfaller och förlorar i värde under boutredningen. Dödsboet svarar också för eventuella skulder till föreningen.

En person som fungerat som god man medan lottinnehavaren levt, kan inte självmant ta över lotten och börja använda den som medlem.

5. Hur länge fortsätter arrendeavtalet?

Brunakärr koloniträdgårdsförening och alla 8 andra koloniträdgårdsföreningar har arrendeavtal med Helsingfors stad som går ut 2026. Koloniträdgårdsföreningarnas regionförbund har redan inlett förhandlingar om fortsatta arrendeavtal på minst 9 år för samtliga koloniträdgårdar i Helsingfors stad.

Brunakärr har under sina drygt hundra år alltid på nytt slutit nya arrendeavtal med staden med olika långa kontrakt. Vi i Brunakärr koloniträdgårdsförening litar på att vi får fortsättning också denna gång.

6. Är det kö för att köpa en kolonistuga och vad kostar de?

För ett antal år sedan kunde det vara svårt att få tag på en ledig kolonistuga i Helsingfors, men t.ex. i Brunakärr byter numera ungefär 3-5 stugor ägare varje år. Utbudet möter efterfrågan bättre än tidigare. När priset är rätt blir det vanlig affär ganska snabbt.

Priset beror på i vilket skick stugan är vid köpet, men också i vilket skick arrendelotten är. Därför är det viktigt att ta väl hand om både lott och stuga.