Viktigt att veta om Brunakärr ktf

  1. Om du köper, äger eller vill sälja en kolonistuga i Brunakärr
  2. Om du flyttar bort från Helsingfors
  3. Om du inte orkar sköta din stuga och trädgård
  4. Om lottinnehavaren dör
  5. Hur länge fortsätter arrendeavtalet?
  6. Vad kostar det att köpa och ha en kolonistuga?

1. Om du köper, äger eller vill sälja en kolonistuga i Brunakärr

En kolonistuga är inte en vanlig sommarstuga där man kan bygga och odla och vara hur man vill. En koloniträdgård är ett grönområde som är öppet för stadsborna alla dagar under sommarmånaderna. Stugorna och trädgårdslotterna är privata områden.

Observera! Innan du köper en kolonistuga måste du först  ansöka om medlemskap och bli antagen som medlem i den koloniträdgårdsförening som förvaltar över området. Du ansöker om medlemskap med en fritt formulerad ansökan som du skickar till brunakarr@brunakarr.fi tillsammans med ett färskt hemvistintyg som du får via dvv.fi.

När du har blivit godkänd som medlem kan du slutföra stugköpet och ingå arrendeavtal om lotten med föreningen.

Medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen upprätthåller tillsammans de allmänna områdena. Dessutom ska de hålla sin egen trädgårdslott, sandgångar och brandgångarna intill lotten och sin egen stuga i skick. Det förutsätter att man ofta besöker och jobbar i koloniträdgården under sommarhalvåret.

Som stugägare och arrendator betalar du till föreningen medlemsavgift, arrendeavgift enligt storleken på din lott, vattenavgift, elavgift (du ska själv avläsa och meddela mätarställningen till föreningen), en avgift för renoveringar och en del andra avgifter för underhåll och verksamheten. Inskrivningsåret ska man också betala en inskrivningsavgift.

Brunakärr koloniträdgårdsförening är den enda svenskspråkiga koloniträdgårdsfföreningen i Helsingfors och i hela landet. I Brunakärr ges den officiella informationen på svenska. Koloniträdgården är också ett svenskt rum i Helsingfors.

Som medlem i Brunakärr koloniträdgårdsförening är det viktigt att du kan svenska så bra att du förstår dina rättigheter och skyldigheter och kan fungera i koloniträdgården som aktiv föreningsmedlem, innehavare av en kolonilott och ägare av en stuga.

Du måste alltså förstå föreningens regler och följa dem, men också följa med, förstå och tillämpa aktuell information om vad som förväntas av dig och vad du måste veta i olika situationer. Svenska behöver inte vara ditt modersmål.

I Brunakärr koloniträdgård kan man glatt hälsa på mötande människor och inleda ett samtal på svenska.

För att köpa en kolonistuga i Helsingfors måste du bo och vara skriven i Helsingfors. Om du flyttar till en annan stad, kommun eller utomlands måste du sälja sin stuga. Du kan bara äga en kolonistuga i taget.

En koloniträdgård kräver underhåll hela sommarsäsongen. Därför ska du vara intresserad av trädgårdsodling och kunna hålla din trädgård snygg hela sommarsäsongen och underhålla din stuga så den inte förfaller.  Utanför sommarsäsongen är det bra att regelbundet se om sin lott och stuga, att allt är i sin ordning.

Man kan inte ha en kolonistuga som sin fasta adress, men man får tillbringa sommardagarna och övernatta i sin stuga.

De andra 8 koloniträdgårdsföreningarna i Helsingfors är finskspråkiga. Koloniträdgårdsföreningarna i Helsingfors hör till Regionföreningen för Helsingfors Koloniträdgårdar rf. Koloniträdgårdarnas riksomfattande förbund heter Suomen siirtolapuutarhaliitto ry.

Alla koloniträdgårdsföreningar i landet kräver inte att man bor i kommunen eller staden i fråga.

Det är viktigt att medlemsregistret hålls uppdaterat så föreningen kan nå dig vid behov. Kom därför ihåg att meddela ny adress om du flyttar eller ny e-post inom en månad efter ändringen. Du gör det enklast här.

Medlemmarna i Brunakärr koloniträdgårdsförening ska följa föreningens och stadens regler och anvisningar. Ibland kan föreningens egna regler vara strängare än stadens regler om exempelvis byggande och odling området.

I Brunakärr har en lott maximalt en total byggrätt på 25 m2. I den arealen ska både stugan och eventuella förråd och lekstuga ingå. En ny stuga måste göras enligt föreningens typ. På varje lott ska det finnas minst ett fruktträd och 2/3 av lotten ska vara odlad. Varje lott måste också ha minst en kompost i aktiv användning. Man får inte bygga eller mura en grill eller motsvarande eldstad på lotten.

Man alltså får inte riva, bygga eller odla hur man vill i en koloniträdgård. Det känner inte alla köpare eller fastighetsförmedlare till.

Det är inte självklart att man får riva en gammal stuga och bygga en ny. De gamla stugorna ska bevaras så länge de går att rusta. Nya som byggs ska göras enligt typhusmodeller för området. Olika regler som gäller byggande i trädgårdarna har samband med olika kultur- och miljövärden i den över 100-åriga trädgården, men också dränering och hållbar utveckling.

Det mesta av växtligheten i trädgårdarna är traditionella sorter från början av 1900-talet. Det gäller både träd, buskar och andra odlingar. Hela Brunakärr koloniträdgård är ett levade trädgårdsmuseum. I trädgården finns också ogräs och skadliga invasiva växter som kolonisterna ska rensa bort.

Om du är intresserad av en lott, men vill riva stugan  ska du först fråga föreningens styrelse vad du får göra. Föreningens byggkommitté tar ställning till byggen från fall till fall.

Du måste hålla din egen trädgård, omgivande grusgångar och mellangångar snygga och fria från ogräs. Du ska också följa föreningens ordningsregler och respektera dina grannar och andra medlemmar i kolonin.

Du får inte hyra eller låna ut din kolonistuga till någon annan. Det gäller också enstaka övernattningar.
När du har gäster på området ansvarar du för att de uppför sig respektfullt och följer föreningens regler.

När du köper en kolonistuga måste du först bli medlem i koloniträdgårdsföreningen som administrerar området. Kolonilotten som stugan står på hyr du av föreningen som arremderat jorden av staden. Den är ditt privata område och ingen annan får komma in på din lott utan lov.

En koloniträdgård är alltid också en social gemenskap där grannarna finns tätt inpå.  Man måste visa hänsyn och respektera varandra och komma överens med olika slags människor. Ibland kan man behöva färdigheter att lösa konflikter. Som medlem förväntas man också delta i föreningens verksamhet och i talkon där vi tillsammans håller området och föreningens byggnader i skick.

Utöver det privata livet och jobbet i den egna trädgården ska lottinnehavarna hålla områden och gångar som angränsar till den egna lotten fria från ogräs och annan störande växtlighet.  Eventuella häckar ska också vara klippta och snygga hela säsongen.

Dessutom ska medlemmarna delta i olika underhållsarbeten på de allmänna områdena i koloniträdgården. Föreningen, det vill säga medlemmarna har nämlligen tillsammans ansvar för att de allmänna områdena hålls i skick och ser representativt ut.

Föreningen ordnar också olika tillställningar för medlemmarna, men ibland också för allmänheten. Också de här tillställningarna arrangerar och ställer vi i ordning tillsammans. Samtidigt samlar vi in pengar för verksamheten genom café, lotterier och lopptorg.

Tips: Det riksomfattande koloniträdgårdsförbundet har givit ut den finskspråkiga guiden Siirtolapuutarhapalstan ja mökin kauppa (pdf). Den innehåller allmän information för den som funderar på att köpa en kolonistuga.

2.
Om du flyttar bort  från Helsingfors

Helsingfors stads koloniträdgårdar är avsedda för helsingforsbor. Du kan varken köpa en stuga eller bli egentlig medlem i Brunakärr koloniträdgårdsförening om du inte bor i Helsingfors.

Om du redan äger en kolonistuga i Helsingfors och flyttar till en annan kommun eller utomlands, måste du sälja din stuga inom ett år. Kom ihåg att meddela läget till styrelsen.

3.

Om du inte orkar sköta din stuga och trädgård

När du inte längre orkar eller hinner sköta din stuga och trädgård är det dags att sälja stugan innan din stuga eller lotten förfaller och förlorar i värde.

Från en dåligt skött trädgård sprider sig ogräs och andra gissel snabbt till omgivande lotter. Det kan också orsaka konflikter mellan grannarna, men också annars inom föreningen.

Både föreningen och staden granskar varje år att lotterna är i gott skick och  skötta enligt reglerna. Om du inte sköter din trädgårdslott eller låta stugan förfalla kan du få en skriftlig anmärkning.

Som yttersta åtgärder kan styrelsen besluta att rusta upp lotten på din bekostnad, eller säga upp ditt arrendekontrakt varmed du blir tvungen att sälja stugan inom en viss tid och ditt medlemskap i föreningen upphör.

4.

Om lottinnehavaren dör

Om en lottinnehavare/stugägare dör behöver föreningens styrelse få veta det. För att föreningens styrelse ska kunna sköta sina uppgifter på rätt sätt behöver föreningen dödsboets släktutredning och bouppteckning. Dödsboet kan utse en representant och kontaktperson till styrelsen som ansvarar för att stugan och trädgården inte förfaller och förlorar i värde under boutredningen. Dödsboet svarar också för eventuella skulder till föreningen.

En person som fungerat som god man medan lottinnehavaren levt, kan inte självmant ta över lotten och börja använda den som medlem.

5.

 Hur länge fortsätter arrendeavtalet?

Brunakärr koloniträdgårdsförening och alla 8 andra koloniträdgårdsföreningar har arrendeavtal med Helsingfors stad som går ut 2026. Koloniträdgårdsföreningarnas regionförbund har redan inlett förhandlingar om fortsatta arrendeavtal för samtliga koloniträdgårdar i Helsingfors stad.

Brunakärr har under sina drygt hundra år alltid på nytt slutit nya arrendeavtal med staden med olika långa kontrakt. Vi i Brunakärr koloniträdgårdsförening litar på att vi får fortsättning också denna gång.

6.

 Vad kostar det att köpa och ha en kolonistuga?

För ett antal år sedan kunde det vara svårt att få tag på en ledig kolonistuga i Helsingfors, men t.ex. i Brunakärr byter numera över 5 stugor ägare per år. Utbudet möter efterfrågan bättre än tidigare. När priset är rätt blir det vanligen affär ganska snabbt.

Priset beror på i vilket skick stugan är vid köpet, men också på hur stor och i vilket skick arrendelotten är vid köpet. När man ska sälja spelar det en stor roll i vilket skick trädgårdslotten och stugan är. Priset består av stugans pris samt lösöre och priset för arrenderätten). Därför lönar det sig att ta väl hand om dem från första början. Det förutsätter också arrendeavtalet.
För stugan betalar köparen överlåtelseskatt och årligen fastighetsskatt.

När man har blivit godkänd som ordinarie medlem i föreningen kan man slutföra köpet. En ordinarie medlem betalar medlemsavgift (60 € år 2020) och första medlemsåret en inskrivningsavgift (400 € år 2020, faktura i juli).

Fr.o.m. år 2021  kan en delägare i stugan, partner eller annan familjemedlem med stark koppling till koloniträdgårdslotten med ordinarie medlemmens samtycke ansöka omi extra medlemskap. En extra medlem kan också vara styrelsemedlem i föreningen. På medlemsmöten kan en extra medlem med fullmakt representera sin ordinarie medlem och även rösta.
Läs mer i de nya stadgarna.

Arrendeavgiften bestäms enligt lottens storlek (1,43 €/m2 år 2020, faktura i juli). Därtill kommer en vattenavgift (faktura på hösten) som beror på vattenförbrukningen på hela området. Den delas också upp enligt lotternas storlek. Elavgiften består av en grundavgift på 10 € (faktura på hösten) och elförbrukningen enligt elmätaren i stugan. Stugägare ska anmäla elmätarställningen till styrelsen inom september. Om man inte gör det inom utsatt tid debiterar föreningen 80 € extra.

Föreningen uppbär också årligen av egentliga medlemmar en underhållsavgift (50 € år 2021, faktura i augusti) och 65 € (år 2021, faktura i augusti) för kommande renoveringar till renoveringsfonden.
Därtill bidrar medlemmarna på olika sätt till Sommarfesten som ordnas i augusti och med egen arbetsinsats (talko) i att upprätthålla de gemensamma områdena och byggnaderna (8 timmar/år 2021/stuga). Man kan anlita vänner och släktingar eller köpa arbetskraft (eventuellt hushållsavdrag) för att utföra arbetet. Talkoförsäkringen gäller till 80 års ålder.

Medlemmarna betalar dessutom skilt för användning av bastu, tvättmaskin, släpvagnstransporter, släpvagnshyra samt för hyra av Storstugan.

Fakturorna skickas vanligen per e-post. För faktura per brev faktureras 2,50 € extra.