Innehåll

GDPR

 

Styrelsen 

Brunakärrs stadgar

 

 

FÖRVALTNING 

Föreningen leds av en styrelse.

Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet på vårvintern.

Skicka e-post till styrelsen: bruna.styrelse@gmail.com

Kassör: Helena Lönnqvist (87) tel. 050 5614051

 

Styrelsen 2019

Ordförande: Kristina Virtanen (100) , tel 044 986 33 06 

Viceordförande: Kaj Wikholm (109),

Sekreterare: Tua Kyrklund-Tamminen (103)

Husmor: Gurli Koskinen (83) tel. 040 5195197
 

Övriga medlemmar:

Stefan Busck-Nielsen (18)

Annneli Holmberg (88)

Marianne Qvickström (104)

Sauli Suominen (101)

Tylle Väisänen (23)

Kristian Wahlbeck (63)

Suppleanter:

Lempi Virkki (50)

Tua Kyrklund-Tamminen (103)

 

 

 

 

STADGAR FÖR BRUNAKÄRR KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING R.F.

(2011)

§ 1.
Föreningen vars namn är Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. och hemort Helsingfors stad, utgör en sammanslutning av Helsingforsbor intresserade av koloniträdgårdsverksamhet. Föreningens språk är svenska.

§ 2.
Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f. är en ideell förening och har som sin uppgift att befrämja intresset för koloniträdgårdsverksamhet. Sin uppgift söker föreningen förverkliga genom att arrendera jord av Helsingfors stad och i sin tur utarrendera densamma till sina medlemmar som koloniträdgårdslotter, anordna möten, kurser och exkursioner.

§ 3.
Välfrejdad person kan efter prövning och beslut av föreningens styrelse antagas som medlem i föreningen. Styrelsen är berättigad att i fall som nämns i föreningslagens § 14 utesluta medlem ur föreningen.

§ 4. Medlems- och arrendeavgift fastställes vid föreningens årsmöte.

§ 5.
Föreningens styrelse, som utgör dess förvaltningsorgan, väljes vid årsmötet, bland föreningens kolonister och består av en ordförande, vald på 1 år, samt 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter valda på 2 år. Efter första året avgår 4 av styrelsens ordinarie ledamöter och 1 suppleant genom lottning, därefter i tur och ordning. I händelse styrelseledamot av någon anledning avgår före mandattidens utgång, utses vid följande årsmöte en ny medlem för den återstående mandattiden. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt utser föreningens övriga funktionärer. Styrelsen är beslutför om 6 medlemmar är närvarande. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt och vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

§ 6.
Föreningens räkenskaper som avslutas per kalenderår, samt styrelsens årsberättelse jämte nödiga handlingar och verifikat skola före den 15 februari överlämnas till föreningens revisorer/verksamhetsgranskare, vilka senast en vecka därefter äga till föreningens styrelse avgiva för årsmötet avsedd berättelse över verkställd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning under föregående år.

§ 7.
Vid föreningens årsmöte, som hålles senast inom mars månad, handläggas följande ärenden:
1. val av två protokolljusterare
2. föredragning av års- och revisionsberättelsen,
3. fastställande av bokslutet,
4. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående kalenderår,
5. val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter i stället för de avgående,
6. val av två revisorer/verksamhetsgranskare och 2 suppleanter,
7. fastställande av medlems- och arrendeavgiften,
8. ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötets handläggning.

§8.
Kallelse till årsmöte sker minst en vecka före mötet genom meddelande i en svenskspråkig i Helsingfors utkommande daglig tidning och genom meddelande på föreningens avslagstavla minst en vecka före mötet. Till övriga föreningsmöten kallas medlemmarna genom meddelande på föreningens anslagstavla minst en vecka före mötet.

§ 9.
Vid omröstning på föreningsmötena gäller endast en röst per lott.

§ 10.
Föreningens namn tecknas av ordförande eller vid förfall av denne av viceordförande och sekreteraren gemensamt.

§ 11.
Överlåtelse av lott får ske först efter det styrelsen godkänt den nya arrendatorn.

§ 12.
Stadens ordningsregler för koloniträdgårdar bör följas.

§ 13.
Beslut om ändring av föreningens stadgar kan göras endast på föreningens årsmöte. För giltigt beslut om stadgeändring erfordras 3/4 röstmajoritet.

§ 14.
Beslut om Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f:s upplösning kan fattas vid årsmöte och bör bekräftas av en föreningsmöte som hålles tidigast en månad efter sagda årsmöte. För giltighet av beslut om föreningens upplösning erfordras 5/6 röstmajoritet. Vid dessa möten bestämmes också om användningen av Brunakärr Koloniträdgårdsförening r.f:s tillgångar, varvid dessa bör tillfalla svenska ändamål som står föreningens syften nära.